Universitetsbiblioteket

Forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens 100-lista

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) publicerar varje år en lista med 100 projekt, den så kallade 100-listan. Den ska sätta ljuset på aktuell forskning och underlätta för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Årets lista har hållbarhet i fokus. I år är tre forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet med i förteckningen.

Ett av projekten drivs av Yahya Jani och det handlar om att utvinna metaller ur glas och elektroniskt avfall.

– Reduktionssmältningstekniken som jag har utvecklat kan extrahera metaller med 99% effektivitet ur glasdelar i elektriska apparater och artistiska glas, vilket gör att deponier helt plötsligt blir en källa till råvaror. Man kan återvinna glaset och metallerna i elektriska apparater och använda dem på nytt. Det minskar avfallet som skickas till deponier, man minskar också utvinning av nytt råmaterial som har stor påverkan på naturen och arbetarens hälsa. Att bli utvald till IVAs 100-lista öppnar upp för nya möjligheter till samarbete med företag och andra forskare för att skala upp och utveckla tekniken från labb- till fältskala, säger Yahya Jani.

Det andra forskningsprojektet som uppmärksammas är ”Cirkulära Kronoberg och Kalmar län”. En av projektledarna är Joacim Rosenlund vid Linnéuniversitetet och han berättar att det är en stor satsning i Kronoberg och Kalmar län med Linnéuniversitetet som en naturlig part. Projektet bygger på samverkan och det ska bidra till en cirkulär ekonomi. Forskare i entreprenörskap och design stöttar, genom aktionsforskning, företag och kommuner att bli mer cirkulära. Målet är att satsningen ska leva vidare även efter att projektet är slut.

– Om regionerna och universitetet samverkar för att våra företag och kommuner ska bli hållbara och cirkulära, är det till förmån för alla som verkar och bor här, både nu och i framtiden. Det handlar om att bli mer resurseffektiva och lämna slit- och släng-tänket, förklarar Joacim Rosenlund.

Projektet ”Seafarm” är det tredje projektet som är med på IVAs 100-lista. Det är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska högskolan och Lunds universitet.

– Seafarm handlar om att utnyttja odlade makroalger som förnybar råvara för utvinning av bland annat proteiner, polymerer (polymererna kan användas för att tillverka miljövänliga material) och energi, berättar Ulrika Welander.

Vid Linnéuniversitetet har studier genomförts på biogasproduktion med makroalger som råvara. Havsbaserade råvaror såsom makroalger är extra intressanta för energiutvinning då de tar upp såväl koldioxid som kväve och fosfor när de växer. Skörd av alger kan därför bidra till minskad klimatpåverkan och minskad övergödning. Förutom förnybar energi i form av biogas kan resten efter biogasprocessen användas som gödningsmedel på åkermark under förutsättning att den inte innehåller några gifter vilket leder till ett slutna kretslopp.

– Arbetet inom Seafarm har varit mycket inspirerande då makroalger har en god potential att bidra till en minskad klimatpåverkan, minskad övergödning och ett biobaserat samhälle, säger Ulrika Welander.

– Med IVAs 100-lista vill vi sätta ljuset på behovet av att forskare och företag hittar varandra och samverkar kring de samhällsutmaningar vi står inför. Genom att bygga broar mellan akademi och näringsliv ger vi forskning med potential att förändra världen, större möjlighet att omsättas till faktisk nytta och ökad svensk konkurrenskraft, säger Tuula Teeri, vd för IVA.

Sammanställningen synliggör svenska forskningsprojekt inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, och spänner över hela hållbarhetsfältet. Projekten är utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling.

Mer information om projekten