resväskor i förgrunden, med människor i rörelse i bakgrunden

Kristinas forskning ska underlätta nyanländas möten med offentliga verksamheter

Kristina Gustafsson, verksam i spetsforskningscentret Concurrences vid Linnéuniversitetet, får 7,9 miljoner kronor från Asyl,- migrations- och integrationsfonden (AMIF) för projektet Kulturdialog genom tolk. Projektet ska skapa förutsättningar för en bättre samhällsservice för brukare och patienter som inte talar svenska.

Kristina Gustafsson, forskare i socialt arbete och verksam i spetsforskningscentret Concurrences vid Linnéuniversitet, har de senaste tio åren forskat om tolkning inom offentlig verksamhet. Länge har det funnits behov av att förbättra kommunikation och möten mellan offentligt anställda och brukare som inte delar språk. Forskning har vidare visat att strukturell diskriminering av icke-svensktalande i deras möten med offentlig verksamhet är vanlig.

– Vårt projekt bygger vidare på och tillvaratar erfarenheter gjorda i ett pilotprojekt, som nyligen avslutades, genom att utvärdera och forska om själva insatsen, säger Kristina Gustafsson.

I piloten specialutbildades tolkar till kommunikatörer och genomförde dialogföreläsningar med personal inom olika offentliga verksamheter och med personer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Syftet med föreläsningarna var att förklara och förstå kulturell interaktion, skilda värderingar och erfarenheter av diskriminering och rasism.

Projektet genomförs tillsammans med Örebro tolk- och översättarservice samt Borlänge kommuns tolkförmedling. Utöver forskning är ambitionen nu att tolkarnas utbildning till kommunikatörer formaliseras, att ett metodstöd för dialogföreläsningar skapas och att totalt 230 dialogföreläsningar genomförs i regionerna Örebro och Dalarna.

– Föreläsningarna ska underlätta i möten mellan offentlig service och enskilda nyanlända och vara ett stöd för samt öka deltagarnas kunskap och förståelse för samhället. Föreläsningarna utgår från vardagliga möten mellan personal och brukare som inte talar svenska, säger Kristina.

Mer om projektet

Projektet pågår under 2020–2022. Utöver Kristina, de specialutbildade tolkarna, och personal vid projektpartners tolkförmedlingar, kommer ytterligare två forskare att anställas inom ramen för projektet.