Campus höst

Linnéuniversitetets kvalitetssystem för forskning får godkänt

En bedömargrupp, utsedd av Universitetskanslersämbetet (UKÄ), har granskat Linnéuniversitetets arbete med att utvärdera och säkerställa god forskningskvalitet. Det vill säga hur väl universitetets kvalitetssystem för forskning fungerar.

Det är fem bedömningsområden som har varit i fokus; styrning och organisation, förutsättningar, utformning, genomförande och resultat, jämställdhet och samverkan. Granskningen grundar sig bland annat på en självvärdering som lämnades in strax innan jul förra året, och två digitala platsbesök i våras där bedömargruppen bland annat tittade närmare på forskningssamverkan och forskningens förutsättningar.

Utvärderingen är nu klar och UKÄ ger Linnéuniversitetet godkänt, då fyra av fem områden bedöms vara tillfredställande. När det gäller styrning och organisation anser UKÄ att sambandet mellan forskning och utbildning behöver förstärkas. Samtidigt säger de att inrättandet av kunskapsmiljöer är en viktig åtgärd för att förbättra detta.

Bedömargruppen lyfter också bland annat fram att universitetet har en väl fungerande stödverksamhet, och att systematiska åtgärder har gjorts för att höja kvaliteten på forskningsstödet.

– Det är glädjande att vi får godkänt, och det här ger oss ett bra underlag för fortsatt arbete. Vi kan förbättra vår förmåga att beskriva och följa upp hur vår forskningskvalitet utvecklas, vidareutveckla infrastrukturen för forskning och förbättra kommunikationen, säger Peter Aronsson, rektor.

I oktober 2022 ska vi redovisa åtgärder för de brister som har lyfts fram.