besättning på kommandobryggan på en båt

Martin ska undersöka hur artificiell intelligens påverkar arbetet på fartyg

Artificiell intelligens har stor potential att spara energi inom sjöfarten. Men hur påverkas befälhavare och navigatörer av system som inte bara presenterar data, utan även ger förslag på exempelvis optimala farter? Det ska Martin Viktorelius, postdoktor vid Sjöfartshögskolan, undersöka i ett nytt projekt finansierat av Trafikverket.

Människans förmåga att se mönster i stora datamängder och väga flera olika faktorer mot varandra är begränsad. Därför har artificiell intelligens (AI), neurala nätverk och maskininlärning blivit ett hett område. Det gäller även inom sjöfarten, där planering och beslutsfattande kan förändras i grunden om man tar hjälp av AI för att hantera de stora mängder data som finns som underlag.

För att påskynda utvecklingen av ett AI-baserat beslutsstödsystem som ska spara energi för fartyg, har en grupp svenska marinteknikföretag samt forskare från Chalmers, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet gått samman. Projektet går under namnet Via Kaizen och finansieras delvis av Trafikverket. Målet är att minska utsläppen från både nationell och internationell sjöfart.

Vid Sjöfartshögskolan kommer Martin Viktorelius, som är postdoktor, att arbeta inom projektet.

– Jag kommer att undersöka konsekvenserna av att införa AI för hur arbete utförs på kommandobryggan. Jag ska även studera hur besättningar utför sitt arbete i dagsläget, för att bidra med kunskap till utvecklingen och implementeringen av det nya styrsystemet.

Förutsäger och rekommenderar

Mest nyfiken är Martin på hur befälhavare kommer att förhålla sig till och förstå teknik som inte bara visar data, utan även förutsäger förlopp och rekommenderar åtgärder.

– Det finns mycket spekulationer och förhoppningar, även bland forskare, om hur automatisering och digitalisering kommer att påverka framtidens jobb och behov av kunskap. Jag kommer att undersöka dessa frågor empiriskt genom att följa när man introducerar en AI-lösning ombord på ett antal fartyg.

Hur bra ett system fungerar och hur väl det tas emot på en arbetsplats som exempelvis ett fartyg beror på flera faktorer. Martin har undersökt liknande frågor i sin doktorsavhandling som han lade fram tidigare i år.

– Där framkom det att huruvida besättningar var positiva eller negativa till ny teknik ofta berodde på hur väl tekniken passade in i deras arbete, liksom hur användarna förstod teknikens betydelse och diskuterade den, snarare än på generella attityder mot ny teknik.

Mer information