Sex personer håller i varsin pusselbit med ena handen.

Ny forskningsrapport uppmärksammar problem med hur skolor avlastar lärare

Det har blivit allt vanligare att skolor avlastar lärare genom att anställa lärarassistenter. Nu visar en ny forskningsrapport att assistenterna kan avlasta såväl lärare som andra yrkesgrupper i skolan men att de ofta måste arbeta under stor stress. Lärarna kan å sin sida uppleva att delar av deras yrkesroll går förlorade när de lämnar över uppgifter till assistenter.

I lärarbristens spår upplever många lärare att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. En av de åtgärder som politiker har vidtagit för att avlasta lärarna är att låta skolor anställa lärarassistenter. Vad denna strategi har gett för utfall har hittills varit en outforskat, men nu har forskare från Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola och Malmö universitet undersökt vad anställningen av lärarassistenter har fått för konsekvenser på två högstadieskolor och en gymnasieskola över två års tid.

I forskarnas rapport framgår att det finns en stor variation i hur lärarassistenterna upplever sitt arbete. De får snabbt en nyckelroll på skolan men flera av dem känner sig också stressade över att de måste arbeta reaktivt och under press, i många fall för att deras uppdrag är otydligt formulerade. Flera av lärarna i studien upplever å sin sida att de får viktig avlastning för arbetsuppgifter som orsakar stress, men att de istället tilldelas fler undervisningstimmar och behöver fästa alltför ensidigt fokus på att undervisa. Därmed förlorar de kontakt med andra viktiga inslag i lärarrollen, som att bygga relationer med enskilda elever eller utbyta erfarenheter med kollegor.

För att bidra till att förbättra situationen föreslår forskarna att skolor som ska anställa avlastande lärare tar hänsyn till åtta aspekter. Det handlar om vilka kompetenskrav som ska ställas på lärarassistenter; hur deras uppdrag ska beskrivas och deras profession ska förstås i relation till skolans andra yrkesverksamma grupper; hur deras arbetstid ska disponeras och vilka kontaktytor de ska ha; hur ansvar och resurser ska fördelas; samt hur skolans uppdrag och elevunderlag kan påverka formerna för lärarassistenternas arbete.

– Vi menar att skolor bör fundera över alla dessa aspekter när de anställer lärarassistenter och organiserar deras arbete. På samma sätt bör reflektion kring detta underbygga skolors riktlinjer för hur skolans lärare ska ges möjlighet till avlastning, säger Helena Ackesjö, Linnéuniversitetet.

 

Mer om rapporten

Läs rapporten i sin helhet här. Bakom rapporten står, förutom Helena Ackesjö, ytterligare fem forskare med anknytning till Linnéuniversitetet: Lars Fonseca, Jens Gardesten, Katarina Herrlin, Ulla Karin Nordänger och Eva Klope. Projektet har letts av professor Per Lindqvist vid Mälardalens högskola (mejl: per.lindqvist@mdh.se).