någon läser en tidning

Ny studie om ensamkommande ungdomars integration

Erkännandet av ensamkommande ungdomars olika identiteter, eller bristen på det, kan påverka deras möjligheter att inkluderas i det nya samhälle de kommit till. Det visar en ny studie av forskare från Linnéuniversitetet och universitetet i Kochi i Japan.

Det allmänna perspektivet på lärande och forskning inom socialt arbete betonar vikten av att uppmärksamma de olika identiteter som aktualiseras och återaktualiseras, då personer möts i olika sociala sammanhang där en individ agerar eller förväntas agera. Med sin nya studie vill Goran Basic, docent vid Linnéuniversitetet, och hans kollega Yaka Matsuda vid universitetet i Kochi i Japan ge ny förståelse inom två områden. Dels berättelser av personal vid institutioner om det dagliga arbetet med att ta hand om ungdomar som, efter att ha upplevt krig, flytt till Sverige och placerats på institutioner. Dels interaktiva mönster som bidrar till att konstruera och rekonstruera inkluderingen av klienterna och hindren för inkludering i praktisk socialpedagogik.

I studien redovisas resultat av forskningen utifrån tre olika teman: empati, samarbete och inkludering, stigma och inkludering, samt (in)kompetensen hos personal och inkludering. Studien visar att erkännande av unga människors olika identiteter, eller bristen på det, kan påverka deras möjligheter till integration i det nya samhället. Både erkännande och förlust av identitet som uppstår i olika sammanhang där ungdomar agerar eller förväntas agera bidrar till integrationens framgång och kan vara ett hinder för det.

Studien: Inclusion and obstacles in the Swedish social pedagogical context: an analysis of narratives on working with unaccompanied refugee minors with wartime experiences in institutional care