Skolbarn läser tillsammans

Skolledarkonferens om att främja psykisk hälsa i förskola och skola

Rektor med vetande är en skolledarkonferens som behandlar utmaningar och möjligheter som rör alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning. Årets konferens äger rum den 11 mars på Linnéuniversitetet i Växjö och tar upp en väldigt aktuell fråga, nämligen psykisk hälsa för barn och unga i förskolan och skolan.

Förskolan och skolan spelar en viktig roll för att alla barn och elever ska må bra och utvecklas i sitt lärande. Där läggs en viktig grund för alla barn och elever i ett livsperspektiv. Ändå finns det barn och ungdomar som inte mår bra i förskolan och skolan och det påverkar deras lärande. Enligt Folkhälsomyndighetens undersökning från 2018 så är andelen som uppger att de har ett nedsatt psykiskt välbefinnande högre bland unga i åldern 16-24 än bland andra åldersgrupper.

Leif Nilsson, universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, säger att det som vanligt händer mycket inom skolans område. Att lärarutbildningen i och med januariavtalet kommer att innehålla obligatorisk kunskap om NPF, det vill säga Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

- Det ingår redan i speciallärar- och specialpedagogutbildningarna, berättar Leif. Med denna konferens vill vi uppmärksamma det minst lika viktiga hälsofrämjande arbete som handlar om att stärka eller bibehålla alla barn och elevers psykiska välbefinnande. Alla som arbetar inom förskola, skola och fritidshem har ett ansvar för att barn och elever ska kunna lära, må bra och utvecklas. Lärande och välmående hänger ihop. Vi vill i sammanhanget dessutom lyfta att barnkonventionen har blivit svensk lag, vilket stärker möjligheterna för ett barnrättsbaserat synsätt i förskola och skola.

Flera intressanta föreläsningar

Deltagarna, de som arbetar med stöd, särskilt stöd och specialpedagogiska frågor i förskolan och skolan, får här chansen att förkovra sig i vad forskning och beprövad erfarenhet visar när det gäller framgångsfaktorer och utmaningar för att främja psykisk hälsa i förskolan och skolan.

Christina Johnsson, rättsvetare och människorättsjurist samt forskare, kommer prata om vad barnkonventionen betyder för anställda i förskolan och skolan. Eva-Lena Brafield, rektor på Elmeskolan i Älmhult, kommer visa hur Elmeskolan har möblerat om sin lärmiljö och vilka resultat det har lett till för eleverna. Och vidare kommer David Edfelt, legitimerad psykolog, berätta om vilka förhållningssätt i förskolan och skolan som har visat sig framgångsrika för att öka möjligheterna till såväl lärande som välmående hos barn och unga. 

Mer information om konferensen och dess föreläsningar hittar du på Lnu.se/rektormedvetande2020

Utbildningsradion har uppmärksammat konferensens viktiga tema och kommer att filma konferensen. Programmen sänds senare i Kunskapskanalen och publiceras på www.URplay.se.

Konferensen är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Högskolan i Kristianstad och Specialpedagogiska skolmyndigheten.