Fokuserade elever i klassrum.

Söktryck till lärarutbildningar som startar hösten 2020

Söktrycket till lärarutbildningarna ökar både nationellt och på Linnéuniversitetet. Även om andra professionsutbildningar ökar mer än lärarutbildningen inför 2020, är det totala antalet sökande till en lärarutbildning fortsatt högt. Stort är även behovet av behöriga lärare vilket gör att programutbudet för lärarutbildning kontinuerligt är under utveckling för att möta nya målgrupper.

Linnéuniversitetets lärarutbildningar

Söktrycket till Linnéuniversitetets lärarutbildning ökar med 1668 förstahandssökande mot 1493 förra hösten. Linnéuniversitetets ökning är i linje med den nationella (cirka 5 procent) och följer även nationella programspecifika trender. Ökar gör kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), grundlärarprogrammet med inriktning F-3 och 4-6, ämneslärarprogrammet och specialpedagogprogrammet. En nedgång ses däremot för förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammets inriktning mot arbete i fritidshem. Yrkeslärarprogrammet hade en tydlig uppgång 2019, men är nu tillbaka på den nivå programmet legat på tidigare gällande söktryck.

Nytt för 2020 är att grundlärarutbildningen startar upp verksamhetsintegrerad utbildning vid så kallade noder i Oskarshamn och Karlskrona. Söktrycket för noderna är positivt och visar på intresset av att kunna genomföra den verksamhetsintegrerade delen av utbildningen på sin hemort. De teoretiska delarna av utbildningen genomförs på eller via campus Kalmar.

Än är flera av lärarprogrammen öppna för sen anmälan. Läs mer om Linnéuniversitetets olika lärarprogram

Nationellt söktryck till högre utbildning

Universitets-och högskolerådet (UHR) skriver i ett pressmeddelande den 16 april 2020 att drygt 407 000 personer anmält sig till höstens högskoleutbildningar vid slutet av ordinarie ansökningsperiod. Det är en ökning med nästan 47 000 personer jämfört med höstterminen 2019. Siffrorna är de högsta sedan den samordnande antagningen infördes. I jämförelse med den tidigare toppnoteringen 2014 är det en ökning med drygt 16 000 sökande. Ökningen kan vara en effekt av coronaviruset och den situation som råder i samhället och på arbetsmarknaden.

Den största procentuella ökningen syns bland yngre sökande, de som är 19 år eller yngre, även om antalet sökande ökar i alla åldrar. I den yngre kategorin ses en ökning med 28 procent eller nästan 7700 personer jämfört med förra höstterminen. Ålderskategorin 25-34 år ökar med 15 procent.

Ökningen för lärarutbildningen motsvarar plus 5 procent vilket är lägre än för övriga professionsutbildningar. Men siffrorna är inte helt jämförbara då hälften av lärosätena som ger speciallärar- och specialpedagogutbildning ht 2019 haft antagningen i en separat antagningsomgång ht 2020. Siffrorna för lärarutbildning ska därför enligt UHR tolkas med försiktighet och är totalt sett något högre när alla lärarprogram räknas med. Totalt sett är dock lärarutbildningen den professionsutbildning som flest söker till. 22 579 förstahandssökande för lärarutbildning att jämföra med civilingenjör som kommer näst med 15 019 förstahandssökande.

Läs mer i UHR:s rapport: Antagning till högre utbildning höstterminen 2020 - statistik i samband med sista anmälningsdag

Kontakt

Daniel Alvunger
Dekan för nämnden för lärarutbildning
Telefon 070-369 67 61
E-post daniel.alvunger@lnu.se