Campus

Successiv öppning av Linnéuniversitetets campus under hösten

Den 29 maj meddelade regeringen att universitet och högskolor nu kan förbereda sig för att övergå till mer av undervisning på campus. Samtidigt har lärosätena ett ansvar att anpassa undervisning och närvaro till de rådande rekommendationerna, som för närvarande leder till max 50 personer i en grupp samt behov av att hålla väl tilltagna avstånd från varandra. Ett stort personligt ansvar vilar på alla som vistas i och kring universitetet.

Den utglesning som kommer att krävas i alla miljöer innebär en stor utmaning med tanke på tillgången på platser och lokaler vid våra campus. De nuvaranderekommendationerna innebär att vi delvis kommer att behöva göra olika typer av anpassningar, exempelvis indelning i mindre grupper, att använda lokalerna utanför kontorstid eller genomföra vissa moment digitalt. Vi kommer därför inledningsvis att ha fortsatta begränsningar av undervisning och examination vid campus. 

Efter genomförd inventering ser prioriteringarna i lokaltilldelningen ut enligt följande:

  1. I första hand tilldelas lokaler för salstentamen och introduktionsaktiviteter inom campusförlagda program med förstaårsstudenter.
  2.  I andra hand tilldelas lokaler för övriga aktiviteter inom campusförlagda program med förstaårsstudenter och kurser som, av tungt vägande skäl, måste genomföras på campus.
  3.  I tredje hand övriga lokalbeställningar.

Denna planering gör vi för att minimera risken för smittspridning när vi hälsar våra studenter och medarbetare välkomna efter sommaren.

Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen mycket noga och anpassa verksamheten på det sätt som behövs. Studenterna kommer att få information från respektive ansvarig lärare om formerna för just deras utbildning.