Elever som med stort intresse läser böcker i gröngräset

Utredning om tioårig grundskola – Linnéuniversitetets forskare bidrar med erfarenheter

Docent Helena Ackesjö, Linnéuniversitetet, påbörjade under sommaren sitt arbete inom utredningen genom att bidra med forskningsöversikter till utredningen om en tioårig grundskola (U2020:02). Arbetet sker i samarbete med professor Sven Persson, Malmö universitet.

Under våren 2020 presenterade regeringen ett uppdrag att föreslå hur en tioårig grundskola kan införas. Syftet är att förbättra kunskapsresultaten genom att eleverna ges mer undervisning utifrån grundskolans kursplaner och inom den struktur som grundskolan har, exempelvis när det gäller rätten till särskilt stöd.

Sedan förskoleklassen blev obligatorisk hösten 2018 är skolplikten i regel tioårig. Men förskoleklassen är i dag en egen skolform och undervisningen sker inte utifrån grundskolans ämnen och kursplaner.

Frågor som ingår i utredningens uppdrag är bland annat att

  • analysera och föreslå hur en tioårig grundskola, en tioårig grundsärskola, en elvaårig specialskola och en sjuårig sameskola kan utformas,
  • föreslå vilka behörighetskrav som ska gälla för lärare som ska bedriva undervisning i den nya första årskursen i dessa skolformer,
  • vid behov ge förslag på andra anpassningar av dagens bestämmelser som behövs vid ett införande,
  • föreslå en tidsplan för genomförande av reformen,
  • föreslå vilken fortbildning och kompetensutveckling som bör genomföras för förskollärare och lärare,
  • föreslå vilka andra åtgärder som staten bör vidta för att stödja genomförandet av reformen,
  • och lämna nödvändiga författningsförslag.


Eva Durhan, Skolverket, har uppdraget av regeringen att som särskild utredare föreslå hur en tioårig grundskola kan införas genom att förskoleklassen görs om till årskurs ett. Linnéuniversitetets Helena Ackesjö är en erfaren forskare inom förskoleklassområdet samt inom barns övergång från förskola till grundskola och bidrar med kunskapsöversikter till utredningen. Sedan tidigare leder hon även forskningsprojektet ”Förskoleklassen i en brytningstid” som finansieras av Vetenskapsrådet. 
Här finns mer information om ”Förskoleklassen i en brytningstid”

Mer information om utredningen om tioårig grundskola


Regeringens pressmeddelande om utredningen

Webbplats: Utredningen om en tioårig grundskola
Här kan du läsa om uppdraget och följa arbetet, samt få information om hur du kan komma i kontakt med ansvariga personer.

Uppdraget ska redovisas senast den 26 april 2021.