Färgglada byxor på barn som dinglar med benen

23,9 miljoner till Connected Children – ett forskningscentrum för barnens bästa

Forskargruppen Connected Children, under ledning av Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, har beviljats 23,9 miljoner kronor i forskningsmedel. Satsningen ska stödja utvecklingen av förebyggande och främjande insatser till barn och unga för för att undvika framtida sociala problem.

Det statliga forskningsrådet Forte som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd, har i dagarna beslutat om forskningsbidrag om sammanlagt 157 miljoner kronor till klient- och praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Forskargruppen Connected Children: Ett forskningscentrum för kunskapsbaserad prevention och forskningsledaren Torbjörn Forkby vid Linnéuniversitetet har beviljats programstöd med nästan 4 miljoner kronor per år i sex år. Det innebär att en plattform med nationella och internationella forskare byggs upp och att de i nära samverkan med praktiken samlas kring att utveckla kunskap och metoder för preventivt arbete.

– Genom programstödet kommer en forskargrupp med bred kompetens att engageras för att mer långsiktigt än brukligt arbeta upp ett partnerskap med praktiken för att utprova olika metoder och instrument för tidig upptäckt, ge kompetensutveckling för dem med samordningsansvar kring enskilda barn och unga samt att följa upp hur intentionerna om tidiga och samordnade insatser faller ut, förklarar professor Torbjörn Forkby.

Programstödet kan ses som en tydlig signal om att man på nationell nivå verkligen prioriterar det förebyggande arbetet med barn och unga och visar stort intresse för det aktiva utvecklingsarbete som bland annat sker i Kronobergsregionen.

Stöd till barn och unga i vardagen

Konkret handlar det om hur man kan stödja barn och unga i deras ordinarie sammanhang, exempelvis hur skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård samt föräldrar kan arbeta tillsammans för att barnet ska få en fungerande skolgång och positiv fritid.

– Vi har under flera års tid fördjupat våra kontakter med praktikfältet i olika utvecklingsfrågor. Genom denna plattform skapas förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samarbete involverande fyra platser i Sverige: Region Kronoberg, Region Örebro samt Ystad och Falun.

Det kommer handla om att finna vägar till att tidigt upptäcka barn och unga i behov av stöd, samordna olika insatser på ett välfungerande sätt och generellt öka det förebyggande arbetets betydelse.

Flera aktörer, ett arbetssätt

Arbetsmodellerna som nu provas hämtar inspiration från den skotska modellen GIRFEC som utvecklats på forskningsbaserad grund i syfte att åstadkomma gemensamma förhållningssätt mellan olika aktörer kring barn och unga för att synliggöra och upptäcka de som är i behov av stödinsatser i ett så tidigt skede som möjlig.

För att lyckas med detta måste man utveckla formerna för hur barn och unga kan upptäckas i så tidigt skede att det fortfarande finns mycket positivt att bygga vidare på. Föräldrar, barn och unga måste också veta vart de ska vända sig och ha förtroende för den de kontaktar för olika frågor som bekymrar dem.

– Även om dessa idéer inte är nya, kan man konstatera att de kan vara svåra att omsätta i praktiken. Det är inte lätt att veta vem man ska kontakta när man behöver stöd, insatserna kommer ofta in för sent och då kan det behövas mycket stora satsningar vilka är förenade med stora risker att misslyckas.