Digital konferens

Professionsutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i fokus på årets Linnédialog

Idag var det dags för sjätte upplagan av Linnédialogen som är en unik mötesplats mellan skolans verksamhet och lärarutbildningen. 2021 års upplaga av konferensen fick dock på grund av pandemin hållas digitalt. Temat för året var ”Professionsutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, hur går det till?”.

Ett fyrtiotal skolchefer från Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län samt representanter från Linnéuniversitetet deltog i konferensen som sin vana trogen innehöll både föreläsningar, rapporter från både verksamhet och aktuell forskning samt gruppdiskussioner. Hanna Palmér, tf dekan för Nämnden för lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet öppnade dagen.

– Att säkerställa en utbildning utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är en gemensam angelägenhet för lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet och regionens skolhuvudmän. Det är därför mycket positivt och viktigt att vi har arenor likt Linnédialogen där vi kan mötas kring denna och andra gemensamma angelägna frågor, säger Hanna Palmér.

Utbildningsledare Ulrica Johansson Åleheim informerade om nationella riktlinjer som Linnéuniversitetets lärarutbildning arbetar med och vill utveckla i samarbete med regionen. Katarina Herrlin och Ulla Karin Nordänger från Linnéuniversitetets ULF-organisation (Utveckling, Lärande och Forskning) berättade om resultaten från ULF-insatser som syftat till både professions- och verksamhetsutveckling. Stephan Rapp informerade om Rektorsprogrammet och avslutningsvis presenterade Regionalt utvecklingscentrum (RUC) insatser för att stärka kompetenser hos yrkesverksamma i förskola och skola.

I den nu aktuella remissen Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan föreslås att alla lärosäten ska ha en struktur för övningsskolor och att övningsskolorna ska vidareutvecklas så att studenterna också får en inblick i praktiknära forskning.

– Här har vi genom vår verksamhetsintegrerade profil och praktiknära ULF-forskning kommit en bra bit på vägen. ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021 och som i ovanstående remiss föreslås fortsätta även framöver. ULF syftar att utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning, berättar Hanna Palmér.

Ulf