Karta över europa

Ämneslärarstudenter inom EUniWell diskuterade mångfaldsarbete och förebyggande arbete mot mobbing

Under den 7 och 8 april arrangerades två seminarier under temat ”Making a curriculum for well-being” där ämneslärarstudenter från Linnéuniversitetet, Universitetet i Florens och Universitetet i Köln samlades för att diskutera frågor om hur lärare kan förebygga mobbing och kränkande behandling samt mångfaldsarbete i klassrummet.

Seminarierna var en del inom kursen Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap för ämneslärare på ämneslärarprogrammet och totalt deltog ca 80 studenter. Studenterna fick inför seminarierna läsa två vetenskapliga artiklar. Samtalen i mindre grupper utgick från frågor som rörde centrala begrepp relaterade till värdegrundsarbete och mångfald i deras respektive kontexter, hur frågorna aktualiseras i deras lärarutbildning samt egna erfarenheter från skolgång och verksamhetsförlagd utbildning.

Daniel Alvunger och Charlotte Silander, institutionen för didaktik och lärares praktik, var värdar för seminarierna:

– Mångfaldsfrågor och frågor relaterade till sociala relationer och ledarskap i klassrummet är centrala för läraren. Det är också frågor som djupt brukar engagera våra lärarstudenter. Därför blev det på många sätt självklart att inom ramen för EUniWell lyfta just dessa områden utifrån ämneslärarstudenternas perspektiv, säger Daniel Alvunger.

I diskussionerna lyftes fram att studenterna upplever att de behöver mer förberedelse för hur de ska kunna förebygga och upptäcka mobbing, att sociala medier är en arena som behöver uppmärksammas vad gäller kränkningar och mobbing men som är svår att överblicka samt att forskning kan hjälpa dem med viktiga begrepp och förhållningssätt. Mångfaldsfrågor ser de som en central del av lärarens långsiktiga värdegrundsarbete i klassrummet där det är viktigt att ämnesundervisningen aktualiserar teman och perspektiv för att genomsyra undervisningen som helhet och inte enbart lyftas under tillfälliga temadagar eller liknande. Nu planeras för att utveckla arbetssättet inom kursen samt ytterligare seminarier tillsammans med partneruniversiteten.

För mer information kontakta Daniel Alvunger.