Människor går upp för bibliotekstrappa

Examensrätt för yrkeslärarprogrammet ifrågasatt

Under 2020 har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Högskolekollen granskat tio nationella yrkeslärarprogram. Linnéuniversitetet var ett av sex lärosäten där kvaliteten och därmed examensrätten ifrågasätts. En handlingsplan tas nu fram för att åtgärda bristerna.

UKÄ har bedömt programmen utifrån förutsättningar (personal och utbildningsmiljö), tre examensmål, jämställdhet, kvalitetssäkring, studentperspektiv samt arbetsliv och samverkan.

UKÄ uppmärksammar att Linnéuniversitetet brister i ett av de tre granskade examensmålen som behöver följas upp.

- Utvärderingen visar att vi har mycket att vara stolta över i vår yrkeslärarutbildning även att vi givetvis tar UKÄ:s kritik på största allvar. Vi behöver utveckla och säkerställa måluppfyllelsen avseende studenternas kännedom om vuxnas lärande, säger Hanna Palmér, tillförordnad dekan vid nämnden för lärarutbildning.

UKÄ:s granskningar är en viktig del av Linnéuniversitetets kvalitetsarbete då granskningarna både framhåller styrkor i våra program som vi bör värna om och pekar ut områden vi behöver utveckla och kvalitetssäkra.

- Vi ska nu gå igenom synpunkterna noggrant och analysera på vilka sätt vi kan utveckla vår utbildning. Programrådet har redan påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan för att säkerställa behövliga åtgärder, säger Hanna Palmér.

UKÄ:s bedömargrupp som genomfört granskningen, poängterar att utvärderingen visar att vuxnas lärande är ett område som rent allmänt bör stärkas på samtliga lärosäten.

Kontakt

Hanna Palmér
Professor, tillförordnad dekan vid nämnden för lärarutbildning och professor vid fakulteten för teknik, 072-594 14 51, hanna.palmer@lnu.se

Eva H Eriksson
Utbildningsledare vid nämnden för lärarutbildning, 0470-70 80 98, eva.h.eriksson@lnu.se