Brand avfallshög med öppna lågor

Forskare på Linnéuniversitetet vill skapa nationellt nätverk för att förhindra avfallsbränder

Antalet bränder på våra svenska avfallshanteringsanläggningar har ökat kraftigt, både i frekvens och intensitet, de senaste åren. Brandorsakerna är i de flesta fall okända och nu vill Linneuniversitet bilda ett nationellt nätverk för att stoppa det som annars riskerar bli en pandemi av avfallsbränder.

Asim Ibrahim, biträdande lektor vid institutionen för biologi och miljö har med hjälp av data från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kartlagt samtliga avfallsbränder i Sverige mellan 2012-2018.

Studien visar att nästan hälften av fallen är omöjliga att fastställa orsakerna till de uppkomna avfallsbränderna. I 21 procent av fallen anges självantändning som brandorsak och hela 16 procent rubriceras som anlagda mordbränder.

Linnéuniversitetet vill nu ta täten för att tillsammans med bland annat avfallsbranschen, räddningstjänst och försäkringsbolag utveckla ett nationellt nätverk för att ta itu med frågan om avfallsbränder, vad utvecklingen beror på och hur ett förebyggande arbete behöver se ut.

– Vi måste adressera problematiken, annars riskerar vi att hamna i ett läge där vi skapat en egen pandemi, fast med avfallsbränder. Ju längre tiden går, desto svårare blir den att stoppa, säger William Hogland, professor i miljö- och ekoteknik vid Linnéuniversitetet.

Ekonomiska förluster och stor miljöpåverkan

Flera av de kartlagda avfallsbränderna som ingår i studien resulterade i fullständig förstörelse av hela anläggningar. Utöver de ekonomiska värden som gått till spillo, orsakar avfallsbränder även mycket stor miljöpåverkan, samt att den här typen av incidenter kraftigt stör avfallsflödena och materialåtervinningen.

Med tanke på miljökonsekvenserna har bränderna blivit en prioriterad forskningsagenda att bedriva forskning om avfallsbränder. Forskningsarbetet som The Environmental Science and Engineering Group (ESEG) bedriver vid Linnéuniversitetet, sträcker sig över nästan tre decennier och har hittills producerat tre doktorer på området.

William Hogland och Asim Ibrahim har i ett första skede nu tagit fram ett preliminärt program för att samla intresserade aktörer. Första aktiviteten blir ett seminarium kring själva problematiken och aktuella deltagare kan förvänta sig att inbjudan kommer inom kort.

– Ett annat syfte med nätverket är att det också ska bidra till att stärka svensk teknisk konkurrenskraft, vilket är mycket viktigt för att säkra tillgången på kritiska råvaror som till exempel avfallsbränsle till EU-regionen, säger William Hogland.