Lekande barn

Från språkförbistring till språkförbättring – exempel från Linnéuniversitetet om nyanländas lärande

Skolforskningsinstitutet arbetar med spridning av forskning. Den systematiska översikten: Språk- och kunskapsutvecklande undervisning i det flerspråkiga klassrummet – med fokus naturvetenskap, publicerades 2018. Under våren 2021 har man undersökt hur forskningen används av de som stöder och utbildar de personer som tar emot nyanlända i förskolor och skolor.

Linnéuniversitetet ansvarar sedan 2016 för ett regionalt nätverk för de personer hos skolhuvudmännen som ansvarar för nyanlända elever. Det är ett 20-tal kommuner som har träffar sex gånger per år. Skolverket har nationellt ansvar för nätverket med namnet Nätverk med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Det finns liknande nätverk knutna till andra lärosäten i Sverige.

Skolforskningsinstitutet har i en artikel beskrivit hur arbetet i dessa nätverk kan bedrivas. Underlag har inhämtats från Stefan Särnholm Ericsson och Lena Thornéus. Stefan är utvecklingsledare på Regionalt utvecklingscentrum (RUC) vid Linnéuniversitetet och Lena är adjunkt i svenska som andraspråk på Högskolan i Borås.  

Stefan berättar att de på en nätverksträff använde Skolforskningsinstitutets systematiska översikt.
– Vi bjöd dem att läsa och ta del av översikten innan träffen, och att notera vad de tyckte var extra intressant och som de ville prata vidare om med kollegor. På träffen lyssnade de också på ett föredrag om translanguaging.

– Forskningssammanställningarna tar upp olika arbetssätt. Det är bra, så att läsarna inte fastnar i att leta efter metoden med stort M utan i stället får syn på komplexiteten, och kan pröva sig fram på ett undersökande sätt i sin undervisning.

Mer information

Kontakt

Stefan Särnholm Ericsson
Utvecklingsledare Regionalt utvecklingscentrum, Linnéuniversitetet
stefan.sarnholm-ericsson@lnu.se