Projekt ME-WE

IYCC 2021: Rapport från en konferens om unga anhöriga

För ungefär en månad sedan avslutades konferensen International Young Carers Conference (IYCC 2021) och det är nu dags att försöka sammanfatta en del intryck från densamma. Kort kan detta beskrivas som en internationell konferens där Linnéuniversitet tillsammans med Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och organisationen Eurocarers vill sätta fokus på den svåra situation som råder för den stora gruppen "unga anhöriga" runt om i världen.

Förra gången som Linnéuniversitetet och Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (Nka) arrangerade denna konferens var 2017 i Malmö. Under årets IYCC-konferens gavs omkring 100 föreläsningar, projektpresentationer och diskussioner inom ämnet hur man kan förbättra situationen för de många unga anhöriga/unga omsorgsgivare som finns i världen – detta är nämligen en betydligt större grupp än de flesta känner till!

Var tionde svensk 15-åring är också vårdgivare eller ”ung anhörig”

Bara i Sverige kan så många som var tionde 15-åring räknas till gruppen ”unga anhöriga” eller ”unga omsorgsgivare” vilka således förutom att de försöker sköta sig själva också tar hand om någon annan, antingen en nära anhörig eller en nära vän. Utvidgar vi åldersspannet så ser det liknande ut både uppåt och nedåt i åldrarna, varför vi genast har en rejält stor grupp av unga omsorgsgivare!

I övriga Europa – och världen! – är situationen liknande om inte värre. Vilket i sin tur betyder att det finns många ungdomar som till följd av sin funktion som vårdgivare har en problematisk livssituation eftersom de både ska ta hand om sig själva och ta hand om ytterligare någon person.

Många ungdomar mår dåligt till följd av att de fått svårt att hinna med att vårda och att samtidigt klara sin skolgång och att bli vuxen. Istället tvingas många försaka såväl egna sociala relationer och möjligheter till egen utveckling, vilket i sin tur leder till att ungdomar till och med funderat på att skada antingen sig själv eller andra (vilket ofta betyder den person som de själva hand om).

Elizabeth Hanson, FHL
Elizabeth Hanson, professor vid Fakultetetn för hälso- och livsvetenskap och en av initiativtagarna till IYCC 2021.

Elizabeth Hanson, professor vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap och vetenskaplig ledare för ME-WE-projektet där Linnéuniversitetet ingår (se länk nedan), menar att sedan 2017 har det skett en stor utveckling inom detta område, bl a i form av mer omfattande forskning, nya policyinitiativ både på EU-nivå och nationellt, samt en utveckling av praktiken kring dessa frågor. Som exempel kan nämnas att i Sverige har barnkonventionen blivit lag samtidigt som ANDT-strategin och dess fokus på ”Barn som anhöriga” har utvidgats och förlängts med ytterligare fem år.

Nothing about us without us!

Nu finns dessutom en tydlig och intensifierad medverkan av barn och unga inom samtliga dessa områden. Eurocarers Young Carers Working Group (EYCWG) som bildades vid Malmö-konferensen 2017 bestående av unga omsorgsgivare och unga vuxna omsorgsgivare var mycket aktiva under konferensen. De hade identifierat teman för konferensen och var aktiva som talare både vid öppningssessionen och i plenary session och som moderatorer, presentatörer och i den mycket uppskattade policy-dialogen där fyra unga vuxna omsorgsgivare mötte fyra ”high level” policygivare i ett samtal kring hur stödet till unga omsorgsgivare kan utvecklas i deras respektive hemländer Nederländerna, Italien, Sverige och Storbritannien. Från Sverige medverkade Jessica Lerner, ung vuxen anhörig och Agnes Lundström, Socialstyrelsen. De unga omsorgsgivarnas slogan "Nothing about us without us" genomsyrade hela konferensen. 

Internationella projekt för främjande av psykisk hälsa och välmående

Inte minst intressant var den avslutande session som arrangerades av Linnéuniversitetet där fem olika EU Horizon 2020-finansierade projekt presenterades och avrapporterades. Ett av dessa var det s.k. ME-WE-projektet (”Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland unga omsorgsgivare i Europa”) där Linnéuniversitetet varit ett av de deltagande lärosätena. De övriga projekten benämns BOOST, ECoWeB, RefugeesWellSchool och UPRIGHT, och den gemensamma nämnaren för samtliga fem projekten är att de syftar till att främja psykisk hälsa och välmående hos unga personer och att de ska förebygga psykisk ohälsa, utanförskap samt medverka till goda skolresultat. 

Sammantaget var det 275 olika projekt som ansökte om medel, men av dessa var det bara dessa fem som fick sina ansökningar beviljade och som nu skulle redovisa sina resultat.

Kort kan sägas att på ett sätt var det väldigt skiftande projekt, både till ansatser, inriktning och omfattning men också liknande, eftersom de alla innefattade ett antal lärosäten/organisationer från flera olika länder och i åtminstone en del fall jobbade på likartat sätt. Till stor del rör det sig om forskning och utvecklande av metoder – för att kunna få en både bred och grundlig uppfattning hur problematiken faktiskt ser ut för målgruppen och utveckla och utvärdera lämpliga stödinsatser.

Efter dessa projekts avslutande kommer vi att ha både bredare och djupare kunskaper om problematikens omfattning, men redan nu kan det exempelvis sägas att situationen är liknande över hela Europa, oavsett om vi talar om mindre eller större länder eller fattigare och rika. Det som skiljer är snarare omfattningen av problemen, graden av ohälsa, hos Europas unga omsorgsgivare.

ME-WE-app på väg!

Inom ME-WE projektet har en modell för stöd till unga omsorgsgivare utvecklats i samverkan med unga omsorgsgivare i de sex medverkande länderna. Modellen består av en stödintervention i grupp integrerad med en app. ME-WE-appen bidrar med information, möjlighet till kommunikation med andra unga omsorgsgivare och innehåller material till stödgruppens genomförande. Stödgruppsintervention består av åtta möten och kan genomföras ”online” eller ”live”. Syftet med hela ME-WE modellen att reducera påverkan av olika riskfaktorer och bidra till ökad resiliens, motverka negativa kedjereaktioner, stärka självkänslan och egenförmåga, skapa möjligheter till positiva erfarenheter och utveckling av sociala nätverk.

Elizabeth Hanson berättar att de preliminära utvärderingsresultaten är mycket positiva och under det kommande året kommer därför Linnéuniversitetet och Nka att erbjuda utbildning och stöd av införandet av modellen i stödet till barn och unga i utsatta situationer.

Samtliga projekt har utan tvekan kommit en bra bit på väg, om än med vissa skillnader: ME-WE-projektet är verkligen på väg att avslutas precis enligt planen, medan ett par av de övriga istället fått något utsträckt genomförandetid - detta till följd av det senaste årets pandemiproblematik som medfört att man helt enkelt inte kunnat följa den ursprungliga genomförandeplanen.

Konferensen avslutad …men fortsätter ändå

IYCC2021 blev en annorlunda konferens på flera sätt. Bland annat bestämdes redan från början bestämdes att den skulle hålla öppen för registrering även under samtliga konferensdagar. Tanken med detta var naturligtvis att ingen deltagare skulle behöva missa någonting alls och att det man inte hann med under konferensdagarna kan man se/lyssna på i efterhand. Men oavsett om det berodde på just detta eller om intresset för ämnet faktiskt var ännu större än beräknat, så visade det sig vid "stängningsdags" att det faktiskt fanns fler anmälda deltagare än vid starten fyra dagar tdigare! … vilket i sin tur fick konferensledningen att raskt bestämma sig för att låta materialet förbli tillgängligt ytterligare ett tag framöver!

IYCC 2021 gick därmed från att vara en nästan avslutad konferens till att bli en sorts ”Conference on Demand”, med ett ännu så länge obestämt slut!