lärare med barn

Konferens om didaktik och klassrumsforskning samlar forskare från hela världen

När konferensen Teachers matter – but how? går av stapeln vid Linnéuniversitetet är hälften av deltagarna på plats, medan hälften deltar på distans. Konferensen tar upp hur undervisningen i skolan skapar förutsättningar för elevers kunskapsmässiga, personliga och sociala utveckling, samt för deras förmåga att möta framtida utmaningar.

Coronapandemin har även påverkat de internationella forskningskonferenserna. Ett exempel är Teachers matter – but how? vid Linnéuniversitetet, som genomförs 13-15 oktober som en hybridkonferens. Drygt hälften av de över 100 deltagarna från hela världen finns på plats i Växjö, medan övriga medverkar online.

– Vår intention med konferensen är att skapa möjlighet till kunskapsutbyten om internationellt angelägna och relevanta frågor inom de områden som kan relateras till undervisning och lärande. Konferensen blir en mötesplats där vi kan diskutera dessa frågor och ta del av varandras idéer, identifiera utmaningar och möjliga vägar framåt, säger Bettina Vogt, som ansvarar för konferensen tillsammans med Ulrika Bossér och Ninni Wahlström.

Konferensens fem internationella huvudtalare representerar forskningsfronten inom undervisning och lärande i förskola och skola.

  • Anna Sfard, välkänd matematikdidaktiker från Israel, talar om kommunikationens betydelse för undervisning och lärande.
  • Barbara Comber, internationellt etablerad läsforskare från Australien, betonar vikten av att ta in barnens och elevernas perspektiv i undervisningen.
  • Den amerikanska klassrumsforskaren Katherine Schultz undersöker barns och elevers olika sätt att delta aktivt i undervisningen – också genom sin tystnad.
  • Klassrumsforskare Kirsti Klette från Norge visar hur forskningens digitalisering kan leda till ett gemensamt språk för lärare i olika länder.
  • Sist i raden av huvudtalare diskuterar läroplansforskaren Stefan Hopmann från Österrike hur begreppen didaktik och demokrati hänger samman.

– Målet med konferensen är att utifrån olika didaktiska och pedagogiska perspektiv undersöka grundläggande villkor för dagens undervisning, som den tar form både i utbildningspolitiska policydokument och i förskolans och skolans undervisningspraktiker, betonar Ulrika Bossér.

Konferensen arrangeras av forskargruppen Läroplansteori och didaktik (SITE) i samarbete med Kunskapsmiljö Linné Utbildning i förändring. Den belyser frågan om hur undervisningen skapar förutsättningar för elevers kunskapsmässiga, personliga och sociala utveckling, samt för deras förmåga att möta framtida utmaningar.

– Det är viktigt att lyfta fram förskolans och skolans roll att utbilda barn och elever till att leva i ett demokratiskt samhälle, att möta ett föränderligt arbetsliv och att uppmuntra barns och elevers vilja att utveckla sin personliga potential, säger Ninni Wahlström.