skog i motsol

Konflikter om skogen upplevs allt mer handla om politik och kultur

Känslor spelar stor roll för skogsägarna. Konflikter handlar allt mindre om tekniska frågor och allt mer om politiska och kulturella. Det visar en ny undersökning från Linnéuniversitetet om hur privata skogsägare och andra intressenter uppfattar och påverkas av skogskonflikter i södra Sverige.

Skogen spelar en nyckelroll för vår framtid. Den ska räcka till biologisk mångfald, flygbränsle, rekreation, toapapper och mycket mer. I takt med att trycket på skogen blir allt större, ökar även risken för konflikter mellan olika intressegrupper.

– Det vanligaste konfliktområdet idag är skydd av skog. Särskilt nyckelbiotoper, alltså skogsområden som bedöms ha stor betydelse för både växt- och djurliv. Här råder ofta skilda åsikter och den nuvarande skogspolitiken kan i vissa fall leda till motsatt effekt än den avsedda, om man inte förstår konsekvenserna till fullo.

Det berättar Rikard Jakobsson, lektor i skog och träteknik vid Linnéuniversitetet. Tillsammans med kollegan Erika Olofsson och Bianca Ambrose-Oji vid Forest Research i Storbritannien har han genomfört en studie bland skogsägare och andra skogliga aktörer i södra Sverige. Fokus har varit hur de uppfattar skogskonflikter och hur konflikterna inverkar på ett hållbart skogsbruk.

Ofta mer åsikter än fakta

– Aktörerna upplevde att konflikterna gått från att handla om tekniska frågor, som ett hygges utformning eller bekämpningsmedel, till politiska och kulturella frågor som äganderätt och förändrad myndighetsutövning. Konflikterna är även mer synliga i debatten och många drivs mer av åsikter än av kunskaper och fakta, säger Erika Olofsson.

Studien visar att känslor spelar stor roll i konflikterna, särskilt för skogsägarna. Man kan inte säga vad som helst hur som helst till dem. De värderar också ansvar och vill ha kunskap. För att hantera konflikter lyfte aktörerna fram möten, anpassningar och utbildning.

– Berörda myndigheter behöver bättre förstå hur olika strategier påverkar skogsägarna och aktörerna behöver återupptäcka mötesplatser. Samtidigt lyfter aktörerna just dialogen som ett viktigt verktyg för att hantera motsättningar, vilket är positivt, säger Rikard Jacobsson.

Studien heter Stakeholder perceptions, management and impacts of forestry conflicts in southern Sweden och publiceras i Scandinavian Journal of Forest Research nummer 1-2021. Den kombinerar djupintervjuer, fokusgrupper och enkäter och har finansierats av Stiftelsen Seydlitz MP bolagen.