Montage  fartyg och flyg

Kraftiga politiska åtgärder krävs för flygets och sjöfartens omställning

Vilka politiska åtgärder är nödvändiga för flygets omställning? Och för sjöfartens? En kombination av flera, visar Stefan Gössling, Linnéuniversitetets forskare i turismvetenskap som nyligen publicerat två vetenskapliga artiklar om ämnet. Han pekar på att nuvarande politik är otillräcklig för att hantera klimatförändringarna kopplade till både flyget och sjöfartens utsläpp.

Utsläppen från flygtrafiken kommer med all sannolikhet fortsätta att öka, om inte nya politiska system införs. Stefan Gössling har tillsammans med en forskarkollega undersökt vilka typer av politiska system som skulle fungera för att minska flygtrafikens utsläpp och leda riktningen mot en omställning.

Den globala sjöfarten kommer också att öka – utsläppen förväntas mer än tredubblas från år 2020 till 2050. Här har Stefan Gössling tillsammans med forskarkollegor granskat både global och lokal lagstiftning som genomförts för att se hur de minskat sjöfartens utsläpp av växthusgaser.

Ingen global strategi för koldioxidsnål sjöfart

Resultaten från artikeln om sjöfarten visar att av alla politiska initiativ forskarna granskade var ingen utformad för att begränsa de totala utsläppen. Det fanns inte heller något politiskt tryck för ett skifte till koldioxidsnåla bränslen eller införandet av ny teknik för sjöfarten.

– Ofta är det separata hamnar med regler om föroreningar och utsläpp som tvingar branschen att tänka om, men det finns ingen global strategi för att minska utsläppen av växthusgaser för sjöfarten. Både ny teknik och koldioxidsnåla bränslen måste till för att nå de koldioxidmål som att EU ska vara koldioxidneutrala 2050, men vi hittade ingen strategi för det, säger Stefan Gössling.

Forskarna menar också att sjöfartens omställning kräver att FN-organet Internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organization), vars ansvar är att driva på för sjöfartens utsläppsminskning, måste skärpa lagstiftningspolitiken.


– Det är en stor utmaning att genomföra regleringar för den globala sjöfarten för netto-noll scenarier för koldioxidutsläpp. Men det är nödvändigt för den framtida utvecklingen av den globala handeln, där både EU och FN är viktiga för att förändring ska ske.

Utsläppsrätter för flyget inte tillräckligt

När det gäller flygets utsläppsminskningar är det FN:s organ ICAO (Internationella civila luftfartsorganisationen) som är ansvariga. De har sedan 2021 ett globalt marknadssystem för utsläppsrätter, som är tänkt att reglera det internationella flygets koldioxidutsläpp. Men systemet är inte tillräckligt, menar Stefan Gössling, som därför ville undersöka vilka politiska styrmedel som faktiskt skulle fungera för att kunna minska flygtrafikens utsläpp. De politiska styrmedlen som undersöktes, totalt 30 stycken, utvärderades enligt potentialen att minska utsläppen från passagerarflyg samt att initiera övergången till nya bränslen och tekniker.

Politiker måste känna skyldighet att förändra

Resultatet visar att alla kombinationer av politiska styrmedel inte är lika effektiva. En övergångspolitik som kompletterar FN:s marknadssystem för utsläppsrätter eller EU:s utsläppshandelssystem, som omfattar alla flygutsläpp, skulle begränsa efterfrågan på flygtrafik och tvinga sektorn att fasa ut fossila bränslen. Mer komplexa politiska system skulle också kunna innebära social normförändring, till exempel genom utsläppsinformation på flygbiljetter.

– Att minska flygutsläppen är i princip genomförbart. Men det behövs att politiker känner ansvar och en skyldighet att förändra. Dessutom behövs politiska initiativ på nationell nivå eller på EU-nivå, säger Stefan Gössling.

Mer information