Exempel visuellt brus

Flimrande skärmar kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter

Barn med läs- och skrivsvårigheter som utsätts för text på flimrande skärmar, så kallat vitt pixelbrus, både läser och kommer ihåg bättre vad de har läst. Det visar en ny svensk-norsk studie där Linda Fälth, docent vid Linnéuniversitetet, är en av forskarna.

Tidigare studier har visat att barn med koncentrationssvårigheter, med eller utan diagnoser, som utsätts för hörselbrus löser kognitiva uppgifter bättre. Detta är däremot första gången en sådan koppling har visats mellan visuellt brus och kognitiva förmågor som minne och läsförmåga hos barn med läs- och skrivsvårigheter.

I studien fick barnen läsa 12 ord där de utsattes för fyra olika nivåer av visuellt brus, från inget till mycket visuellt brus. Testet bestod av att se hur många av orden barnen kunde läsa korrekt och hur många de kunde upprepa efteråt.

– Det visuella bruset som barnen har fått använda sig av kan liknas vid att ett filter lades över orden på skärmen. Effekten på läsning och minne var omedelbar, säger docent Linda Fälth, forskare inom läs-och skrivutveckling vid Linnéuniversitetets institution för pedagogik och lärande.

Studien genomfördes på cirka 80 elever på mellanstadiet i skolor i Småland. Barnen som deltog hade valts ut efter ett läskunnighetstest och var indelade in i tre grupper: goda läsare, barn med vissa lässvårigheter och barn med stora lässvårigheter.

– Det här är första gången som effekter på högre kognition påvisas, i detta fall både läsning och minne, med hjälp av visuellt brus, säger professor Göran Söderlund, lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet och professor i specialpedagogik vid Høgskulen på Vestlandet i Norge, som tillsammans med Linda Fälth varit ansvarig för studien.

Viktigt med rätt mängd pixelbrus

Barnen utsattes för olika nivåer av pixelbrus och resultaten visade att mängden brus var avgörande för läsförmåga och minne.

– Du kan jämföra med att vara närsynt och behöva glasögon. Vi såg att när vi utsatte barnen för mellannivån av brus läste de bättre, men utan brus och med mycket brus läste de sämre, förklarar Göran Söderlund.

Forskargruppen vill nu fortsätta att forska mer kring effekten av vitt pixelbrus och han hoppas att nya studier kan ge svar på om träning med visuellt brus under en längre tid kan leda till bestående förbättringar.

– Då detta är den första studien i sitt slag och grupperna är inte så stora, så ska resultaten tolkas med försiktighet. Med det sagt så vill jag ändå lyfta fram att med detta förhållandevis enkla medel kunde vi underlätta  läsningen för vissa elever direkt, konstaterar Linda Fälth.

Studien “Sensory white noise improve reading skills and memory recall in children with reading disability” är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Brain and Behavior.

Studien är genomförd av Göran Söderlund, Jakob Åsberg Johnels, Gillberg Centrum vid Göteborgs universitet, Andreas Magnusson, Chalmers samt Bodil Rothén, Ellen Torstensson-Hultberg och Linda Fälth, Linnéuniversitet.