Ulrica Hörberg, professor i vårdvetenskap med inriktning psykiatrisk vård.

Ny professor forskar om psykisk ohälsa och psykiatrisk vård

Ulrica Hörberg är ny professor i vårdvetenskap med inriktning mot psykiatrisk vård vid Linnéuniversitetet. En viktig drivkraft i hennes forskning är att bidra med kunskaper som kan belysa och förbättra livssituationen för personer med psykisk ohälsa och sjukdom.

– Mitt intresse för psykisk ohälsa och psykiatrisk vård väcktes när jag som 17-åring praktiserade på en sluten psykiatrisk avdelning där män med långvarig psykisk sjukdom vårdades. Det inverkade på mitt yrkesval till psykiatrisjuksköterska och så småningom mitt val av forskningsområde, säger Ulrica Hörberg.

I sin forskning har Ulrica Hörberg fokuserat på vad det innebär att leva med och vårdas för psykisk ohälsa och vad det innebär att vårda människor med psykisk ohälsa. Hon är intresserad av vad som är vårdande och vårdrelationens betydelse för att främja hälsa.

– Jag brinner för att kunna bidra med kunskaper som kan förbättra livssituationen för personer med psykisk ohälsa och just nu är jag exempelvis huvudhandledare för en doktorand som studerar tvångsvårdade kvinnors situation ur patienters, personals och närståendes perspektiv, säger Ulrica Hörberg. I denna pågående forskning ser vi en utsatthet hos de närstående och att de har ett behov av stöd i tillvaron som inte alltid finns där. Forskning ur ett närståendeperspektiv är något som jag vill inrikta min forskning mer mot framöver.

Vad är det mest spännande med att ha blivit utnämnd till professor vid Linnéuniversitetet?
– Jag ser det som oerhört spännande att få möjlighet att bygga upp och leda en forskningsmiljö som bedriver vårdvetenskaplig forskning inom det psykiatriska området. Jag ser stora möjligheter till tvärvetenskaplig, nationell och internationell samverkan, men också möjligheter att utveckla samverkan med vårdverksamheter och intresseföreningar och att tillsammans identifiera viktiga forskningsfrågor av betydelse för människor som lever psykisk ohälsa.

Fakta om Ulricas forskning
Ulrica Hörberg ingår idag i flera forskningsprogram och projekt, dels ett EU-program EU H2020-MSCA-INT INNOVATEDIGNITY där hon leder ett projekt inriktat mot äldre med långvarig psykisk sjukdom, dels ett FORTE-finansierat program FORevidence som har fokus på evidensbaserad praktik inom rättspsykiatri.

Inom FORevidence leder Ulrica ett projekt där delaktighet i rättspsykiatrisk vård beforskas och hon medverkar även i ett projekt om kvinnor i rättspsykiatrisk vård. Dessutom driver Ulrica en interventionsstudie tillsammans med forskare i Region Kronoberg och Jönköping University där de har utvecklat en behandlingsmetod med foto-stöd som prövas för personer stressrelaterad ohälsa. Foto-stöd handlar om att patienterna tar foton i sin vardag mellan behandlingstillfällena och som skickas till behandlaren och utgör underlag för samtal om hur de kan fokusera mer på sådant som främjar hälsa och välbefinnande.