Karin Holmfeldt

Nya, aktiva virus funna på över 400 meters djup

Forskare som undersökt vattenfyllda sprickor i berggrunden på ner till 448 meters djup utanför Oskarshamn har funnit helt nya virus och ett levande bakterie- och virussamhälle. Fynden visar att virus är aktiva i dessa djupa grundvatten, och att deras livscykler och tillväxt där sker i en snabbare takt än man tidigare trott.

I berggrunden på närmare 500 meters djup under marken råder extrema förhållanden. Ändå finns där aktivt liv med både virus och bakterier. Det visar en studie som Karin Holmfeldt, docent i ekologi, genomfört tillsammans med kolleger från Linnéuniversitetet och från KTH, Uppsala universitet, SLU, Tyskland och USA.

– Genom storskalig sekvensering har vi hittat helt nya virus som infekterar många olika slags bakterier. Särskilt intressant var det att upptäcka virus som infekterar bakterier av den nyupptäckta gruppen Patescibakterier, något ingen gjort tidigare. Och virusen och bakterierna är aktiva. Genom att virusen dödar sina värdbakterier frigör de kol och näring, vilket gör att andra bakterier kan växa, säger Karin Holmfeldt.

Undersökningarna har gjorts vid det underjordiska Äspölaboratoriet norr om Oskarshamn. Forskarna har studerat virussamhället i tre vattenfyllda sprickor i berggrunden på 171, 415 och 448 meters djup under havsytan.

– Det finns vissa virusgrupper som hittades i alla tre grundvattnen. Vi trodde att virusen på 171 och 415 meter skulle vara mer lika varandra, då vattnets kemiska struktur där var liknande trots skillnaden i djup. Istället visade det sig att 415 delade hela sitt virussamhälle med 448, vilket förvånade oss.

Studien visar också att virus i dessa miljöer kan överföra arvsmassa mellan bakterier, vilket även inkluderar egenskaper som gör bakterier resistenta mot antibiotika. Det här betyder att naturlig antibiotikaresistens kan spridas även djupt ner i berggrunden.

Forskarnas studie publicerades 8 mars 2021 i Communications Biology, en tidskrift inom Nature publishing group. Vid Linnéuniversitetet har den genomförts inom ramen för Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems.

Mer information