Palliativa Teamet affisch

Öppen föreläsningsserie om palliativ vård under våren 2021

Palliativt centrum för samskapad vård arrangerar en öppen föreläsningsserie med syftet att inspirera utfirån engagerade teman kring palliativ vård. Jenny-Ann Johansson, legitimerad sjuksköterska Region Kronoberg som arbetar i Palliativt centrum, berättar om den öppna föreläsningsserien.

1. Varför väljer ni att göra föreläsningsserien?

Palliativ vård innefattar och innehåller så många olika bitar. Det är flera ”pusselbitar som behövs” för att uppnå en bra vård och det är viktigt att vi finns med och sprider kunskap om den palliativa vården.

Inom vårt centrum och befintliga verksamheter finns enorm kunskap och erfarenhet som behöver spridas och komma andra till del. Olika föreläsningar kan attrahera olika mottagare och vi tänker att det kan finnas något intressant för alla som arbetar inom vård och omsorg.

Det finns en ”röd tråd” i föreläsningsserien. Det startar med samtal vid allvarlig sjukdom, för att gå vidare med hur psyket reagerar i dessa situationer. Ingenting är statiskt och det kommer nya medarbetare samtidigt som utvecklingen och utmaningarna ändras.

Med anledning av pandemin hålls alla föreläsningar som webbinar.

2. Vad är syftet med föreläsningarna?

Vi vill sprida kunskapen om palliativ vård. Tanken är att all hälso- och sjukvårdspersonal ska ha kunskap om allmän palliativ vård och veta vart man kan vända sig när man behöver hjälp eller konsultation från specialiserad palliativ vård.

Alla patienter ska, oavsett diagnos, ålder eller var man bor, alltid erbjudas palliativ vård när behovet finns

Helt enkelt - kunskap ger trygghet som i förlängningen gynnar patienterna och deras närstående.

3. Vem kan vara med på föreläsningar?

Alla som är intresserade av palliativ vård. Personal och andra intresserade inom Region Kronoberg, kommunerna i Kronobergs län, studenter/lärare på Linnéuniversitetet och vård och omsorgscollege (VoC) samt privata vårdaktörer.

4. Berätta om föreläsarna – vilka är de och vilka specialistkompetenser har de?

Vi har en mix av föreläsare, allt ifrån forskare, och kliniskt verksamma sjuksköterskor, läkare, kuratorer, undersköterskor och även en fysioterapeut. Alla föreläsarna har olika kompetensområde och har en koppling till palliativ vård.

5. Hur kan Palliativt Centrum bidra under Covid-19 pandemi?

Jag tänker att den palliativa vården kan behövas hos covidpatienter. De flesta tillfrisknar, men de som inte gör det behöver palliativ vård i lika hög grad som till exempel cancerpatienter. Den palliativa kunskapen kan gynna denna patientgrupp.

Det är en skyldighet vi har att se till att alla får en bra palliativ vård oavsett diagnos. Stöd till närstående behövs oavsett diagnos, symtomlindring lika så. Bra kommunikation/relation och inte minst ett teamarbete är viktiga delar för att uppnå optimal palliativ vård in i det sista. 

Vi kan se till hela patienten, inte bara som personcentrerad vård, utan även familjecentrerad vård. Patientens familj och andra närstående behöver också få utrymme i den palliativa vården.

Det är lika viktigt att få bra stöd vid livets slut eller vid obotlig livshotande sjukdom, som det är vid en födsel.

Palliativt Centrum