Torbjörn Forkby i TV4:s morgonsoffa

Torbjörn Forkby i TV4 om sin nya studie om avhopparstöd för gängkriminella

Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, är en av tre forskare som genomfört en akademisk studie av Fryshusets avhopparverksamhet Passus. På torsdagsmorgonen intervjuades han i TV4:s morgonsoffa och senare under förmiddagen presenteras hela studien i en digital presskonferens från Stockholm.

Gäng framställs inte sällan som ett hot mot samhällets ordning. Våldsamma uppgörelser mellan olika konstellationer har sedan åtminstone 20-hundratalets inledning återkommit i upphettade politiska diskussioner såväl som i medierna. Krav på mer kraftfulla åtgärder har varit gängse, ofta med starka repressiva inslag där polis och kriminalvård varit de centrala aktörerna.

Denna rapport belyser gängtillvaron och framförallt vägen ut från sådana från ett annat håll. Här får vi möta personer som fått nog av gänget och vill starta om med ett annat slags liv. Vi möter personer med låg tillit till samhällets förmåga att stödja dem i vägen ut, och undersöker vad det är i Passus avhopparverksamhet som skänker hopp om att ett annat liv är möjligt.

Rapporten Ett smörgåsbord av möjligheter – En värderande analys av Passus avhopparstöd för personer som lämnar gäng och kriminalitet har tagits fram på uppdrag av Fryshuset och är skriven av Torbjörn Forkby, professor i socialt arbete och Daniel Holm, adjunkt i socialt arbete, båda vid Linnéuniversitetet, samt Kristina Alstam, lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Studien vänder sig till alla som professionellt, i sin utbildning eller på annat sätt är intresserade och engagerade i arbete med gäng och att skapa alternativ till gängtillvaron.

Länk till inslaget i TV4

Sammanfattning av rapporten

Rapporten Ett smörgåsbord av möjligheter – En värderande analys av Passus avhopparstöd för personer som lämnar gäng och kriminalitet är författad av Kristina Alstam, Torbjörn Forkby och Daniel Holm och kan laddas ned här.

Stöd till avhopp från gäng och kriminalitet kan fungera

Få samhällsutmaningar har fått så stor uppmärksamhet som gängproblematiken. Medierapporteringen har fyllts av våldsamma uppgörelser mellan rivaliserade grupper, brottsoffer som inte varit del av gängen och där bilden framtonar om en utveckling som verkar vara svår att hejda.

Gängen består samtidigt av personer som kommit in i situationer de inte alltid kunnat förutse, och en hel del önskar också att lämna dem för att bygga upp ett annat liv. I en aktuell forskningrapport från socialt arbete vid Linnéuniversitet skildras hur vägen från gänget kan se ut och vilket stöd som behövs under denna.

I rapporten utvärderas Passus stödverksamhet för avhopp från gäng och kriminalitet.

Verksamheten drivs inom Fryshuset i Stockholm och är ett av få mer strukturerade erbjudanden som finns idag i Sverige. För utvärderingen har en stor del av deltagare och anställda i Passus intervjuats och uppgifter har också inhämtats från uppdragsgivarna till verksamheten (handläggare inom socialtjänsten).

Det viktigaste budskapet från utvärderingen är att det verkar finnas fungerande sätt att stödja personer som vill lämna gäng, men också att detta kan kräva omfattande och helhetliga insatser, menar projektledare Torbjörn Forkby och fortsätter:

-Många av de som levt befunnit sig i gäng har negativa upplevelser av olika samhällskontakter och har generellt en låg tillit till samhällets förmåga att stödja dem. Detta innebär att stödarbetet startar i en uppförsbacke där första steget handlar om att upprätta ett förtroende.

I Passus spelar så kallade ”credible messengers”, det vill säga personer med egen erfarenhet från gäng och kriminalitet en betydelsefull roll för att skapa tillit till verksamheten. De kan fungera som brobyggare genom att såväl har erfarenhet från insidan gänget och dels om vad som krävs för att fungera i ”ordinarie” samhället. Stödarbetet innebär samtidigt att såväl arbeta med en yttre som inre strukturering av livet.

Det yttre innebär att skapa en ordning i livet genom daglig sysselsättning, fritidsaktiviteter och bostad, medan det inre handlar om att bearbeta värderingar, attityder och kognitiva föreställningar.

Det senare samlas inom Passus under beteckningar som att förändra en kriminell livsstil och kriminella tankemönster – alltså ett helhetsarbete där individen måste ges stöd på de områden, på det sätt och när i tiden som ett sådant är möjligt.

Denna flexibilitet och tillgången till olika stödmöjligheter är det som sammanfattas i rapportens titel Ett smörgåsbord av möjligheter.