demonstration med plakat med texten "demokrati" i ett hjärta

Utlysning av medel rörande lokal kvalitetsjournalistik

Kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati utlyser forskningsmedel i anslutning till projekt om lokal kvalitetsjournalistik. Ansökningen har öppnat och stänger 15 april 2021.

En ifrågasatt demokrati, en av universitetets Kunskapsmiljö Linné, bedriver i samarbete med Medieinstitutet Fojo ett projekt som syftar till att bygga upp ett bibliotek för och med lokal kvalitetsjournalistik (för mer information, se Fojo.se/fojo-byggerbibliotek-med-lokal-kvalitetsjournalistik och Fojoarkivet.se). Projektet för insamling av lokal kvalitetsjournalistik är i sig inget forskningsprojekt, men det öppnar upp för studier kring flera centrala och samtida frågor om demokrati, offentlig debatt och normer kring kvalitet inom journalistiken.

En ifrågasatt demokrati utlyser därför nu, i anslutning till projektet om lokalkvalitetsjournalistik, forskningsmedel som kan bidra till projektet på ett teoretiskt och empiriskt utvecklande sätt, både för projektets praktiska genomförande och för forskning om lokal samhällsjournalistik.

I den aktuella utlysningen välkomnas olika typer av förslag till hur forskning kan knytas till projektet. Några exempel på möjliga ingångar är studier kring:

 • Identifierade teman i vad som uppfattas som god kvalitetsjournalistik, samt hur dessa kan förstås i relation till debatt, det fria ordet och journalistikens bidrag till det offentliga samtalet i ett demokratiskt samhälle.
 • Den lokala kvalitetsjournalistikens betydelse för den kommunala demokratin.
 • Frågor om vilka röster och perspektiv som synliggörs i den lokala kvalitetsjournalistiken utifrån urval i processen – exempelvis representation gällande kön, etnicitet och klass.
 • Leder insamlandet och spridandet av exempel på lokal kvalitetsjournalistik till mer/bättre lokal journalistik runt om i landet? Bidrar projektet till metodutveckling och/eller ny kunskap på olika redaktioner?

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till disputerade forskare inom samhällsvetenskapliga och
humanistiska discipliner vid Linnéuniversitetet.

Utlysningen

 • Det maximala ansökningsbeloppet är 200 000 kr.
 • Projektansökan ska vara inlämnad senast den 15 april 2021 och skickas till
  karolina.wagander@lnu.se.
 • Tilldelade forskningsmedel ska användas under år 2021.
 • Vid frågor om utlysningen, kontakta professor Mats Sjölin (mats.sjolin@lnu.se, 0707-90 42 42).

Beslut om ansökningarna fattas av En ifrågasatt demokratis ledningsgrupp utifrån kriterierna

 • vetenskaplig kvalitet,
 • genomförbarhet och
 • förväntad demokratisk nytta.

Sökande meddelas beslut i månadsskiftet april/maj. Beviljade medel administreras av huvudsökandes institution.

Projektansökan

Projektansökan ska innehålla:

 • En kort forskningsplan (högst 2 A4-sidor), där utformningen av forskningen
  i anslutning till projektet om lokal kvalitetsjournalistik beskrivs.
 • En budget med specifikation av vad medlen ska användas till.
 • Namn, position och institutionstillhörighet för huvudsökande och eventuella
  medsökande.