Hanna farnelid forskningsledare EEMiS

Ytterligare 24 miljoner kronor till fortsatt spetsforskning om Östersjöns vattenmiljöer

Spetsforskningsmiljön Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems, EEMiS, får fortsatt finansiering om 24 miljoner kronor för perioden 2023–2026, efter beslut av Linnéuniversitetets rektor Peter Aronsson.

Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö EEMiS är Linnéuniversitetets största center för spetsforskning och samlar internationellt framstående kompetens i frågor som rör Östersjöns vattenmiljöer. Beslutet om fortsatt finansiering gör det möjligt att utveckla forskningsmiljön inom ekologi och evolution som byggts upp de senaste tio åren.

Beslutet tas emot med glädje av Hanna Farnelid, docent i marin ekologi och forskningsledare vid EEMiS.

– Vi kommer att utöka våra forskningssamarbeten och fortsätta utbildningen av nästa generations forskare. Forskning inom ekologi och evolution är otroligt viktigt för att förstå de komplexa ekosystem vars tjänster vi människor är helt beroende av. Inom EEMiS kommer vi att kunna fortsätta våra etablerade provtagningsprogram och genomföra experimentella studier som är mycket viktiga för att studera trender och förändringar i Östersjön, säger Hanna Farnelid.

Möjliggör viktig långsiktig forskning

Forskningen inom EEMiS täcker in hela Östersjöns näringskedja från mikroorganismer till fiskar och fåglar. Sedan 2011 drivs en provtagningsstation utanför Kårehamn på Öland som följer hur mikrober i havet påverkas av förändringar i vattenmiljön.

– Längre provtagningsstudier är otroligt viktiga för att förutse förändringar i ekosystemet. I och med den fortsatta finansieringen kan vi nu fortsätta detta viktiga arbete, säger Hanna Farnelid.

Andra områden som EEMiS forskar om innefattar hur Östersjön påverkas av klimatförändringar samt undersöker möjligheten att rena luft och vatten med hjälp av mikroalger.

Fokus på klimatförändringar och näringsväv

De närmaste åren kommer forskningen inom EEMiS att fokusera särskilt på kopplingar mellan olika organismgrupper i näringsväven, kunskap som hjälper oss att förstå hur klimatförändringarna kan komma att påverka ekosystemen i havet.

– Det arbete som har gjorts inom EEMiS gör att vi idag har en större förståelse för artrikedom och säsongsvariationer hos specifika organismgrupper från virus, till bakterier, växtplankton och djurplankton till fiskar. Stora kunskapsluckor finns i hur dessa variationer inom organismgrupper påverkar varandra i näringsväven. Denna kunskap är mycket viktig för att förutse vilka förändringar som ekosystemet står inför i och med att klimatet förändras, säger Hanna Farnelid.

Särskild samhällelig betydelse

Rektor Peter Aronsson säger följande om beslutet att förlänga centrets finansiering för de kommande fyra åren:

– Våra Lnuc är framgångsrika forskningsmiljöer som genomgår granskning var femte år. EEMiS granskning år 2021 med uppföljande dialog visar tydligt att vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling, i detta fall genom ledande forskning om Östersjön, som ju är ett ekosystem av särskild samhällelig betydelse, säger rektor Peter Aronsson.

Rektorsbeslutet om finansieringen förutsätter att fakulteten för hälso- och livsvetenskap under samma tid finansierar miljön i samma omfattning som vid inrättandet det vill säga minst 48 miljoner kronor.

Om Linnaeus University Centres

Linnaeus University Centres (Lnuc) utgör Linnéuniversitetets främsta forskningsmiljöer. Forskningen som bedrivs inom dessa fem center ska hålla högsta kvalitet samt ha en nationell och internationell lyskraft. Centren finansieras genom fakulteterna samt särskilt avsatta medel från universitetsstyrelsen, som rektor beslutar om.