Vinterbild med is på vattnet. Foto: Johannes Rydström

8 miljoner kronor från Formas till forskare tidigt i karriären

Formas forskningsråd har fattat beslut om att tilldela medel i den årliga öppna utlysningen till två forskare vid Linnéuniversitetet; Leteng Lin och Michael Schweigler, båda forskare på fakulteten för teknik.

Sammanlagt 8 miljoner kronor går till två forskare tidigt i karriären på Linnéuniversitetet enligt följande:

Leteng Lin

Institutionen för byggd miljö och energiteknik
Projektets titel: Resurseffektiv kaskadmetod för att återvinna muddrade sediment (Re-SET)

Muddring krävs periodvis för att upprätthålla kustnära akvatiska ekosystem. Konventionella deponeringsmetoder som dumpning och deponering är ohållbara och kan skapa negativa miljökonsekvenser på lång sikt. Återvinning av värdeföremål från sediment som används som sekundära råvaror kan kraftigt minska brytningen av primära resurser och bidra till att uppnå hållbara mål och cirkulära ekonomier.

Detta projekt syftar till att minimera den negativa miljöpåverkan och öka den optimala användningen av enorma volymer muddrade kustsediment som resurser i ett fördelaktigt sätt. Olika återvinningsvägar för muddrade sediment att bli användbara material kommer att undersökas experimentellt. De producerade materialen kommer att karakteriseras och utvärderas för sina egenskaper och långtidstoxicitet. Teknoekonomisk analys kommer att utföras med hjälp av processimulering att optimera koncepten, följt av bedömningen av hållbarhet och klimatpåverkan.

Denna studie kommer att utarbeta en kaskadstrategi för fördelaktigt återvinning av muddrade sediment med hänsyn till deras sammansättning, behandlingsteknik, slutprodukter, potentiella tillämpningar, miljö- och klimatpåverkan. Bidrag förväntas till kunskapsuppbyggnad inom området kemiteknik och miljöteknik, till renare miljö, till ett resurseffektivt samhälle och till hållbar utveckling av moderna städer.
Beviljat belopp: 3 999 664 kronor

Michael Schweigler

Institutionen för byggteknik
Projektets titel: Mekaniska långtidseffekter för dymlingsförband i träkonstruktioner som utgångspunkt för förlängd livslängd och materialåteranvändning

Byggsektorn är en av de största bidragsgivarna till CO2-utsläpp som orsakar klimatförändringen, och därmed är det också denna sektor som har en hög potential att minska framtida CO2-utsläpp. En lovande möjlighet är att främja användningen av det hållbara byggnadsmaterialet trä. Träden tar inte bara upp CO2 under sin tillväxt i skogarna, utan lagrar även CO2 under träkonstruktionens livslängd. Det är inte bara av högsta relevans att främja användningen av trä i våra konstruktioner, utan också att behålla trämaterialet så länge som möjligt i systemet, innan lagrad CO2 släpps tillbaka ut i atmosfären. Lagringen av CO2 kan förlängas genom att öka livslängden på träbyggnader, eller genom att återanvända träbyggnadselement från byggnader vars livslängd är slut.

Syftet med detta projekt är att öka kunskap om långsiktiga mekaniska egenskaper för dymlingsförband i träkonstruktioner. Sådan kunskap är central för effektiv förbandsutformning och en utgångspunkt för förlängd livslängd och materialåteranvändning för att skapa en hållbart byggd miljö. Målet uppnås genom ett kombinerad experimentellt-numeriskt tillvägagångssätt, i avsikt att utveckla ett modelleringsverktyg för förbättrade konstruktionsregler till förband i träkonstruktioner.
Beviljat belopp: 3 997 411 kronor