Kim Wallin

Viktigt att utbildningar hänger med när ambulanspersonalens roll växer

Ambulanspersonalens arbetsuppgifter har blivit alltmer komplexa och kräver att personalen tar svåra beslut om vård som sträcker sig bortom det traditionellt akutmedicinska. Utbildningarna prioriterar olika innehåll och kunskaper för blivande ambulanspersonal, vilket ytterst riskerar att drabba patienten. Det visar en avhandling i vårdvetenskap av Kim Wallin vid Linnéuniversitetet.

De senaste årtiondena har inneburit omfattande förändringar i arbetsrollen för ambulanssjuksköterskor. Arbetsbelastningen har blivit högre och utgörs i större utsträckning av andra uppgifter än akuta vårduppdrag. De möter i ökande omfattning personer som lider av psykisk ohälsa, multisjuka äldre eller människor med vårdbehov relaterade till sociala bekymmer. Förändringen innebär en stor utmaning för vårdpersonalen.

– Den traditionella vårdvägen där ambulansen alltid kör patienterna till en akutmottagning har ersatts av en rad alternativa vårdvägar, där ansvaret i stor utsträckning ligger hos ambulanspersonalen att ta beslut av etisk karaktär. Ambulanspersonalens roll innebär till stor del att agera ”gatekeeper” i ett belastat hälso- och sjukvårdssystem där skrivna riktlinjer och strukturerade medicinska arbetssätt inte fullt ut ger stöd i de beslut som måste tas, säger Kim Wallin, forskare i vårdvetenskap.

Stora skillnader mellan utbildningar

Kim Wallins avhandling i vårdvetenskap undersöker hur svenska utbildningar förbereder blivande ambulanssjuksköterskor för den mångfald av komplexa situationer som yrket innebär under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Specialistutbildning inom ambulanssjukvård erbjuds vid tio svenska lärosäten. Men utbildningarna skiljer sig, både vad gäller förkunskapskrav och innehåll.

– Dessa variationer pekar på att det finns oklarheter om vad studenterna behöver lära sig under den teoretiska delen av utbildningen, vilket påverkar deras förutsättningar under den verksamhetsförlagda delen. Det kan resultera i en obalans mellan studenternas lärandestöd och deras beredskap inför de krav som yrkesrollen kräver. Det kan i sin tur leda till ett försämrat vårdande, bristande patientsäkerhet samt skapa brist på trygghet i kompetens hos den nyutbildade ambulanssjuksköterskan, säger Kim Wallin.

Lärandestöd behöver anpassas till verkligheten

Avhandlingen visar att lärandestödet i utbildningarna och inom ambulansverksamheterna behöver anpassas bättre till hur verkligheten ser ut för ambulanssjuksköterskor. Dagens tydliga fokus på medicinsk vetenskap och traditionellt akuta vårduppdrag missar viktiga aspekter av yrket.

– Vi ser att förändringarna i ambulanssjukvårdens uppdrag gör att vi behöver expandera kompetensprofilen och ha ett tydligare utbildningsfokus även på teamarbete, situationsmedvetenhet och mellanmänskliga, beslutsfattande kunskaper.

Professionellt omdöme viktigt i komplex miljö

Ambulanssjuksköterskor arbetar i en föränderlig och svårplanerad miljö, med ständig ovisshet om nästa vårduppdrags förutsättningar och om patientens specifika vårdbehov.

Kim Wallin betonar vikten av att utbildningarna och ambulansverksamheter samverkar för att ge blivande ambulanssjuksköterskor en stabil grund för beslutsfattande i svåra situationer. Dessa kunskaper utvecklas i den kliniska miljön över tid om rätt förutsättningar för lärande skapas. Det handlar om att utveckla ett professionellt omdöme, med andra ord.

– Grunden för ett professionellt omdöme ligger i en etisk medvetenhet och en personlig förmåga att förstå sig själv och andra människors tankar, känslor, handlingar och behov. Det handlar om att kunna ta beslut och agera med utgångspunkt i situationens specifika förutsättningar och med en förståelse för vad som är etiskt rätt för patientens bästa där och då.

 

Läs mer:

Kim Wallins avhandling i vårdvetenskap: “Balancing structure and flexibility in the ambulance service - the pursuit of professional judgement in caring and learning