Forskning i fritidshemmet

Äntligen FoU i fritidshemmet! Praktiknära forskningsinsatser och konkret utvecklingsarbete i samarbete mellan skolhuvudmän och forskare

Under tre år har lärare och skolledare på olika nivåer hos fyra skolhuvudmän arbetat tillsammans med forskare för att med praktiknära forskningsinsatser och konkret utvecklingsarbete stärka fritidshemmen så att de kan fungera som pedagogiskt komplement till skolan utan att förlora det som är unikt för fritidshemmet.

Fritidshemmets viktiga, pedagogiska uppdrag förtydligades i den senaste läroplanen. Den ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och skolan, stimulera elevernas utveckling och lärande samt även erbjuda en meningsfull fritid och ge omsorg.

Forskningen har utförts genom Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola), som är ett fristående forskningsinstitut som drivs som en ideell förening med uppdrag att vara en nationell plattform för skolans forsknings- och utvecklingsarbete (FoU).

FoU-uvecklingsprogrammet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag har syftat till att ta fram forskningsbaserad kunskap som utgår från de medverkandes frågor, utmaningar och behov. Resultaten visar att förståelsen för fritidshemmets uppdrag fördjupats hos de medverkande vilket avspeglar sig både i det praktiska arbetet och i huvudmännens organisation.

– Programmet har givit oss möjlighet att fördjupa oss i hur undervisning på fritidshemmet kan bedrivas och förstås, ett område där forskningen ännu är i sin linda. Vi har skapat ny vetenskaplig kunskap om hur fritidshemmet kan bidra till elevers utveckling och lärande men samtidigt har arbetet identifierat att behovet av fortsatt forskning är stort, särskilt när det gäller vilka effekter undervisning i fritidshem kan ge, säger Helena Ackesjö, docent i pedagogik vid Linnéuniversitet som tillsammans med Björn Haglund, docent i Barn och Ungdomsvetenskap vid Högskolan i Gävle har genomfört forskningsinsatsen.

Från Linnéuniversitetet medverkade också Marianne Dahl, Jens Gardesten, Lena Glas Coutts, Ann-Katrin Perselli och Marina Wernholm.

Mer information och kontakt:

Hör gärna av er till Helena Ackesjö, docent i pedagogik vid Linnéuniversitet, om det finns frågor!