En pojke och en flicka spelar basket tillsammans.

Didaktiska val ur ett genusperspektiv i skolämnet idrott och hälsa

I den svenska läroplanen framgår att skolan aktivt och medvetet ska främja pojkars och flickors lika rätt och möjligheter när det gäller ämnet idrott och hälsa. Det saknas dock tydliga beskrivningar om hur detta ska uppnås i praktiken. Inga Oliynyk har i sin avhandling i pedagogik undersökt hur lärare i idrott och hälsa genom sina didaktiska val implementerar de riktlinjer om jämställdhet som beskrivs i läroplanen. Resultaten i avhandlingen visar att det är en komplex fråga som är avhängig många faktorer.

Fram till 1980 bedrevs gymnastikundervisningen uppdelad i pojk- och flickgymnastik, men i och med läroplanen Lgr 80 skulle ämnet bedrivas i form av samundervisning. Under nittiotalet kom ytterligare en ny läroplan och ämnet bytte namn till idrott och hälsa. En sak man adresserade var att idrottsämnet skulle vara inkluderande vad gällde kön och funktionsförmåga. Men blev det så?

– I min avhandling kan man se att en maskulin agens tenderar att premieras i undervisningen och den tycks vara svårutmanad, säger Inga Oliynyk. Elever med idrottsbakgrund tenderar att bli mer bekräftade av lärare. En viss fysisk kompetens ses som både önskvärd och efterstävandsvärd i ämnet, och detta framgår genom jämförelser och rangordning pojkar emellan men framför allt pojkar i relation till flickor. Det innebär att undervisning i idrott och hälsa inte blir jämställd och flickor och pojkar behandlas då olika beroende på lärarnas föreställningar om kön.

Lärares didaktiska val är komplexa och styrs av olika faktorer. Resultaten i avhandlingen visar att lärarna å ena sidan strävar efter att följa styrdokumentets föreskrifter, å andra sidan är de inte säkra på att de didaktiska val som de gör är alltigenom rätt. Lärarna visar prov på att göra olika anpassningar och modifierar innehållet i och organisationen av lektionerna som medför en ojämn fördelning av handlingsutrymme eleverna emellan.  Detta leder till att genusmönster i många fall reproduceras i undervisning i idrott och hälsa. Det finns samtidigt ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt hos lärarna som gör att genusmönster kan utmanas och överskridas. 

– Det finns utrymme för lärare att göra medvetna didaktiska val i sin undervisning, säger Inga Oliynyk. Det är i undervisningen – i aktiviteterna och arbetsformerna – som genusmönster skapas och det är således också där som de kan omförhandlas och förändras. Jag kan konstatera att disciplin och tävling medför en logik som gör det svårt för lärare att förändra en ojämställd undervisning. Undervisning i idrott och hälsa är en arena där lärares didaktiska val såväl reproducerar som utmanar genusmönster. Genom konkreta exempel kan min forskning delvis förklara varför ämnet har haft svårt att göra upp med en polariserad genusordning som också är en del av vårt kulturhistoriska arv.

Mer information

Länk till avhandlingen: "Man vill ju ha med sig alla eleverna i undervisningen": Didaktiska val och genusmönster i skolämnet Idrott och hälsa

Kontakt

Inga Oliynyk, lärare, adjungerad, doktor i pedagogik, mobil: 070-279 67 50, epost: inga.oliynyk@lnu.se
Liv Ravnböl, forskningskommunikatör, mobil: 076-760 36 66, epost: liv.ravnbol@lnu.se