Ekonomistudenter vid Linnéuniversitetet

Ekonomistudenter bidrog till Kalmar kommuns planering av kriskommunikation

Studenter vid ekonomihögskolan har nyligen presenterat förslag på hur Kalmar kommun kan kommunicera mer effektivt med sina invånare i en krissituation och hur de kan skapa en känsla av trygghet i staden.

Till följd av oroligheter och våldsbrott under våren, har Kalmar kommun arbetat aktivt med att öka säkerheten i staden. Studenterna fick därför i uppdrag att genomföra intervjuer med invånare i Kalmar för att sen ta fram en plan för hur Kalmar kommun ska kommunicera i kris och mellan krishändelser.

– Vi fick i uppgift av kommunen att utföra intervjuer med invånare i Kalmar, i olika åldersgrupper. Frågorna rörde exempelvis hur säkra de känner sig i staden, vad som får dem att eventuellt känna sig osäkra, samt vilka förändringar de velat se, berättar en av grupperna med studenter, som har deltagit i projektet.

Resultatet från över 400 intervjuer visade att de flesta svarande inte hade kännedom om det trygghetsskapande kommunikationsarbete som kommunen genomfört. Efter att ha analyserat svaren har studenterna tagit fram idéer som kan ingå i en kriskommunikationsplan för Kalmar kommun. Arbetet har utförts gruppvis.

Clarinda Rodrigues, docent i marknadsföring vid ekonomihögskolan, är ansvarig för kursen IMC Brand Management inom vilken projektet har genomförts. Hon berättar att av 21 förslag så var det 6 förslag som slutligen presenterades för Kalmar kommun och därefter utsågs en vinnare. Gruppen med studenterna Anna Jakobsson, Matilda Svahn, Agnes Olson, Masood Muqdad Sami Al Juboori, Abdul Rafay, Anais Lallée, Kristjana Zaka, stod för det vinnande förslaget. 

Studenter vid LInnéuniversitetet
Studenterna Kristjana Zaka, Anna Jakobsson, Agnes Olson, Matilda Svahn, Masood Muqdad Sami Al Juboori. Abdul Rafay & Anais Lallée saknas på bilden.

Varför tror ni att ni vann?

– Från vårt perspektiv var det viktigaste att få fram budskapet från Kalmars invånare samtidigt som vi förmedlade den strategi vår grupp kom fram till, för att hjälpa kommunen att nå ut till invånarna på ett bättre vis, och på de sätt som invånarna önskar. Vi tog också fram en tidsplan för hur ofta och var man valde att kommunicera med invånarna och vilka medier som används i olika sammanhang, berättar Anna Jakobsson.

Vilket förslag presenterade ni för Kalmar kommun?

– Vårt förslag var att ha en viss strategi för att nå den yngre målgruppen och en strategi för att nå den äldre målgruppen. För att nå de yngre föreslog vi att kommunen skulle fokusera mer på att kommunicera genom sociala medier. För den äldre generation rekommenderade vi kommunikation via lokala tidningar, reklamskyltar och utskick då vi menar att detta skulle vara mer effektivt, samtidigt som presskonferenser kan användas för att förmedla viktig krisinformation. Vi förmedlade också att det skulle vara ett bra alternativ för invånare att kunna registrera sig för ett nyhetsbrev på Kalmar kommuns hemsida. Vi föreslog också att kommunen skulle vara mer synliga på de lokala skolorna, för att kunna nå ut med information till den yngre generationen och ha en öppen dialog med eleverna, fortsätter hon.

Docent Clarinda Rodrigues, belyser vikten av att studenter får chans att lösa verkliga uppgifter.

– Innan jag började inom akademin så jobbade jag 25 år i näringslivet som chef för marknadsföring och varumärkesstrategi. Mina kurser är utformade för att överbrygga klyftan mellan akademi och näringsliv och ge studenterna möjlighet att lösa verkliga affärsutmaningar. För studenter är det en stor möjlighet att utveckla sig själva som kritiska tänkare och goda kommunikatörer innan de anställs, medan företag kan hitta ett nav för nya idéer och värdefulla insikter baserade på marknadsundersökningar. Sammanfattningsvis så är vi glada över att kunna skapa kunskap tillsammans med våra samarbetspartners och vara en drivkraft för samhällsförändringar.

Beatrice Andersson, på kommunens kommunikationsavdelning, ser också vinster i att samarbeta med studenter.

– Frågan är högaktuell för oss, så det kändes naturligt att bjuda in studenter för att ta reda på hur vi kan bli bättre inom området. När vi fick resultatet presenterat för oss såg vi att de gjort ett bra jobb med att komma på nya kreativa idéer för hur vi kan förbättra vår kommunikation. De kom också med nya perspektiv på idéer som vi redan hade på kommunen, säger Beatrice, kommunikatör för trygghet och kris på Kalmar kommun.

Mer information

143 studenter vid ekonomihögskolan deltog i projektet med Kalmar kommun. Frågan de undersökte var hur Kalmar kommun ska kommunicera för att skapa förståelse hos invånare för krissituationen och stärka deras känsla av trygghet. I projektet genomfördes 420 enkäter med invånare i Kalmar.