Virke

Flera forskningsprojekt ska titta närmare på fördelarna med lövträ som byggnadsmaterial

Södras forskningsstiftelse delar ut 5,9 miljoner kronor till fyra olika lövskogsprojekt, varav 1.9 miljoner går till Linnéuniversitetet. Syftet är att försöka utveckla användningen av lövträ, bland annat inom byggprodukter samt öka det ekonomiska värdet vid odling av lövskog.

Pengarna som går till Linnéuniversitetet ska användas till projektet Fukt- och tidsberoende egenskaper hos sydsvenskt lövträ för lastbärande konstruktioner, som fokuserar på att möjliggöra ökad användning av lövträd i avancerade byggprodukter. Projektet ska utföras av Linnéuniversitetet i samarbete med tyska forskare under två år.

– Under det senaste decenniet har flera lövträdsbaserade byggnadsmaterial utvecklats i Central-Europa, säger Thomas Bader, professor i byggteknik. Dessa produkter har bättre egenskaper och högre lastbärande kapacitet än motsvarande produkter av barrträ. Det finns dock fortfarande kunskapsluckor som medför hinder för användning av lövträprodukter i byggsektorn.

En frågeställning som ännu inte undersökts i detalj är långtidsegenskaperna hos lövträ, i kombination med påverkan från fuktvariationer. Målsättningen med detta projekt är att undersöka långtidsegenskaperna, motsvarande en byggnads förväntade livstid, för björk och bok när det gäller lastbärande kapacitet och deformationer och jämföra dessa egenskaper med korttidsegenskaperna.

I projektet ska materialegenskaper som är viktiga för utformning och produktion av korslimmat trä studeras. Genom ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Karlsruhe Institute of Technology i Tyskland, ökar möjligheterna för samverkan med industrin, vilket kan leda till utbyte och överföring av kunskap när det gäller utveckling, produktion och provning av lövträprodukter för lastbärande konstruktioner. Ökad kunskap om materialegenskaper kan användas för byggprodukter med högt mervärde, hög konkurrenskraft och för träkonstruktioners projektering, vilket kan komma att öka användningen av lövträ (från södra Sverige) i lastbärande konstruktioner.

– Lövträ, inte bara från de sydsvenska skogarna utan i Europa i allmänhet, utgör en underutnyttjad potential som byggnadsmaterial, säger Thomas Bader. På grund av deras överlägsna mekaniska egenskaper möjliggörs en mer effektiv utformning av konstruktioner med konstruktionselement med mindre tvärsnitt.

Under de senaste 10 åren har olika lövträprodukter i Central-Europa utvecklas och finns nu tillgängliga som konstruktionsmaterial för byggsektorn, till exempel limträ i bok, björk och ek, korslimmat trä i björk och LVL i bok. Utvecklingen av lövträprodukter i Sverige bör bygga på den kunskap som redan finns tillgänglig i övriga Central-Europa. Detta är oumbärligt för utvecklingen av pålitliga, hållbara och konkurrenskraftiga träbaserade produkter.

– Träprodukters långsiktiga beteende påverkar starkt deras möjlighet att återanvändas i en cirkulär ekonomi - ett krav som blir allt viktigare, säger Thomas Bader. Projektet erbjuder kunskapsöverföring genom internationellt samarbete och ökad kunskap om det materialbeteende som är relevant för att producera byggprodukter, vilket slutligen kommer skogsägare, skogsindustrin som helhet och byggsektorn till nytta. Det är en win win-situation helt enkelt.

Kontakt
Thomas Bader, professor i byggteknik, mobil: 072-522 59 78, epost: thomas.bader@lnu.se
Liv Ravnböl, forskningskommunikatör, mobil: 076-760 36 66, epost: liv.ravnbol@lnu.se