Presentatörer inleder konferensen

70 forskare träffades för att diskutera läroplansteori och det didaktiska forskningsfältet

Under torsdagen och fredagen förra veckan träffades närmare 70 forskare inom det läroplansteoretiska och didaktiska forskningsfältet på Linnéuniversitetet i Växjö. Främst forskare från våra skandinaviska grannländer men även långväga gäster från Storbritannien, Österrike och Kanada. Under dagarna diskuterades de utmaningar som skolor och skolsystemen idag står inför och hur man inom olika nordiska länder tacklat och tacklar dem.

Under två dagar har forskarna presenterat och diskuterat olika artikel- och forskningsprojekt inom  det läroplansteoretiska och didaktiska kunskapsområdet med syfte att utveckla läroplansforskningen.

Skolans bildningsuppdrag

Vikten av skolans bildningsuppdrag diskuterades ingående under konferensdagarna. Vissa menar att delar av ett sådant arv har blivit föråldrat, andra pekar på viktiga aspekter av lärande i skolan; som självständigt kritiskt tänkande och delande av kunskap. Det här behöver aktualiseras i dagens svåröverskådliga informationssamhälle. Här diskuterades också lärarutbildningens roll kring att utbilda och förbereda morgondagens lärare. Särskilt med tanke på det ökade trycket på enkelt mätbara resultat från övriga samhället. En rad olika alternativ till rådande resultatstyrning diskuterades och analyserades under dagarna.

Skolan behövs för att lösa samhällsutmaningarna

Ett annat tema som diskuterades flitigt var de ökade förväntningarna på skolsystemen, skolorna och pedagoger/lärare, som finns idag. Under diskussionerna var man eniga om att skolan spelar en väsentlig roll för att klara stundande samhällsutmaningarna kring bland annat demokrati, klimat och digitalisering. Forskare presenterade analyser kring vilka utmaningarna är och hur skolsystemen i de nordiska länderna delvis tacklat och tacklar dem på sina respektive olika sätt. Om man inte har en realistisk bild av skolan, kan sådana förväntningar lätt slå över i klander, visade ett av forskningsresultaten. Erfarenhetsutbytet blev uppskattat av deltagarna.

”Konferensen är en central arena för att mötas och gemensamt utveckla ny kunskap om skolans styrning, mål och innehåll. Det är särskilt viktigt i tider av stora samhällsförändringar”, säger Daniel Sundberg, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, som tillsammans med kollegor på fakulteten för samhällsvetenskap arrangerat konferensen.

Konferensen har ambulerat mellan lärosäten i Sverige, Finland och Norge vartannat år med början 2005 vid Uppsala universitet. Senast hölls den vid Åbo akademi, Vasa, Finland, 2019. Läs mer om konferensen här.