Henrik Drake porträtt

Henrik Drake anlitad som expert i Sydkoreas forskning om slutförvar av kärnavfall

Henrik Drake hjälper sydkoreanska forskare att undersöka förutsättningarna för slutförvaring av radioaktivt kärnavfall i Sydkorea. Resultaten ger perspektiv på de goda förutsättningarna som finns i det svenska urberget.

Sedan tidigare har Henrik Drake, docent i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet, undersökt berggrunden i Oskarshamn och Forsmark, där den senare är platsen för det kommande svenska slutförvaret av kärnavfall, enligt regeringens beviljade tillstånd från tidigare i år.

Erfarenheten på området gjorde att han nyligen kontaktades av forskare vid Sydkoreas nationella institut för atomenergiforskning för att hjälpa dem undersöka berggrunden på deras forskningsanläggning för slutförvar. Han har hjälpt forskarna att replikera de metoder som han tidigare har använt på svensk mark.

– När jag har jobbat med projekt rörande svensk slutförvaring har jag bland annat gjort två studier av hur man kan spåra nedträngning av syrerikt vatten i spricksystemen. Detta är viktigt att känna till eftersom kopparkapslarna i ett tilltänkt förvar riskerar att börja rosta om de utsätts för längre exponering av syre, säger Henrik Drake.

Ger perspektiv på svenska förutsättningar

Nu presenteras resultaten av den sydkoreanska studien, som sätter Sveriges goda förutsättningar i perspektiv.

Undersökningen visar att syrerikt vatten har trängt något längre ner i den koreanska berggrund som forskarna studerar, än vad syrerikt vatten nått ner i svenska urberget efter den senaste istiden. På båda platserna är det dock god marginal mellan det djup på vilket syre har nått ner och påverkat berggrundens struktur, den så kallade redox-fronten, och det tilltänkta förvarsdjupet.

För svensk del innebär studien en nyttig jämförelse, menar Henrik Drake.

– För Sveriges del visar detta att berget här, ur ett jämförande perspektiv, haft mycket god förmåga att snabbt, och ytligt, ta bort löst syre från grundvattnet, säger han.

 

Mer information:

Läs om Linnéuniversitetets forskning kopplat till det svenska slutförvaret av kärnavfall: ”Urtid möter framtid när kärnavfallet ska begravas i 100 000 år

Forskningsstudien ”Long-term change in uranium migration processes in highly eroded granite, demonstrated by uranium series disequilibrium in fracture-filling materials” är publicerad i Applied Geochemistry.