Bild till projektet Att (åter)skapa familj

Institutionsvård får långtgående konsekvenser för ungas familjerelationer

Hur påverkas ungas relationer av en placering på låst institution? Det ville forskarna Sofia Enell, Linnéuniversitetet, och Monika Wilinska, Jönköping University, ta reda på i forskningsprojektet Att (åter)skapa familj. Projektet har resulterat i tre filmer som ger röst åt unga vuxnas och deras familjemedlemmars berättelser om förståelse av familj och relationer, under och efter placering i en låst vårdform.

Se en trailer till dokumentärfilmerna

För barn och unga innebär en placering på särskilt ungdomshem att på obestämd tid vistas på låsta avdelningar, där det är möjligt att använda tvångsmedel som kroppsvisitering och avskiljning (isolering). Genom att använda olika tvångsmedel begränsas kraftigt barns och ungas fri- och rättigheter.

– Placeringen innebär också att de unga ställs inför helt nya relationer, dels till de andra placerade ungdomarna, dels till personalen. Dessutom påverkas de ungas familjemedlemmar eftersom deras kontakt beskärs genom placeringen och ungdomshemmens möjlighet till ytterligare kontaktbegränsningar, säger Sofia Enell, lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

Påverkar familjerelationer lång tid efteråt

Med studien ville forskarna undersöka på vilket sätt placering på särskilt ungdomshem påverkar familjerelationer en lång tid efteråt. Forskarna analyserade unga vuxnas och deras familjemedlemmars berättelser om förståelse av familj och familjeskapande praktiker, närmare tio år efter en placering på särskilt ungdomsboende. Resultaten visade bland annat att unga vuxna i och med placeringen ofta förlorar sina sociala sammanhang och även tilltron till andra. Det är därför angeläget att professionella arbetar aktivt med de ungas familjerelationer.
– Framför allt behöver de personer som är viktiga i de ungas liv involveras mer under placeringstiden, säger Sofia Enell.

Tre dokumentärfilmer

Resultaten av forskningsprojektet har också mynnat ut i tre filmer som arbetats fram utifrån teman från projektet: Unga på låsta institutioner - placerad utan(för) sammanhang, Att göra familj på institution, samt Vad gör institutionsvård med föräldrar? I filmerna reflekterar olika personer över vad som händer med relationer vid placering i samhällsvård.

– Med filmerna vill vi ge ett underlag för reflektioner och ett mer fördjupat samtal om institutionsplacerade ungas relationer. Filmerna riktar sig både till de som i sitt arbete möter placerade unga och till de som på ett eller annat sätt har egen erfarenhet av institutionsvård. Vår förhoppning är att filmerna och de samtal som följer ska bidra till att utveckla och förbättra socialtjänstens och institutionsvårdens arbete med placerade ungas relationer, säger Sofia Enell.

Vill ha mer nyanserad förståelse

Idag ligger fokus på kraftfulla markeringar mot ungdomar som bryter mot olika normer i samhället, samt vilka förändringar som de förväntas göra under en institutionsplacering. Studien visar på vikten av att fokusera på de relationella sammanhang de unga kommer från och ingår i, såväl under placering som efter placering.

– För att få en mer nyanserad förståelse av vad institutionsvård innebär för både de unga och deras familjemedlemmar så behöver vi bredda perspektiven. Vi menar att de relationella sammanhangen har en avgörande betydelse för de ungas fortsatta vuxenblivande, säger Sofia Enell.

 

Mer information