undervisning i ett klassrum

Kemilärares användning av visuella representationer påverkar elevers lärande

Hur stor roll spelar lärares användning av visuella representationer, till exempel kemiska formler och experiment, i kemiundervisningen? Stor roll – både vilka visuella representationer som används och hur de används påverkar elevers meningsskapande i kemi. Det visar Emelie Patron i sin doktorsavhandling i naturvetenskaplig didaktik från Linnéuniversitetet.

Syftet med studien var att få både en djupare och bredare insikt om hur visuella representationer används i kemiundervisningen. Med visuella representationer menas allt som kan ”visa” något och används för att underlätta meningsskapande för elever, i detta fall i undervisningsämnet kemi. Exempel på visuella representationer i kemi är kemiska formler, animationer, experiment, filmer, bilder av olika slag och fysiska modeller. Emelie Patron har studerat hur kemilärare resonerar kring sina val och användning av visuella representationer, hur de hanterar visuella representationer i klassrummet samt hur elever upplever sina lärares användning av visuella representationer.

Resultaten visar att kemilärare inte alltid på ett tydligt sätt funderar över sina val och sin användning av visuella representationer i klassrummet.

– Det visar hur viktigt det är att både lärarutbildningen och fortbildning för kemilärare verkligen lyfter fram betydelsen av visuell kommunikation i klassrummet, vilket tyvärr sällan sker i dagens lärarutbildning, säger Emelie Patron.

Större fokus på visuell kommunikation i undervisningen

En annan slutsats som Emelie Patron kunde visa i sin avhandling var att det är en fördel om lärare presenterar visuella representationer på studentcentrerade sätt för att öka elevers meningsskapande i kemi. Med studentcentrerade sätt menas att läraren fokuserar på att hjälpa eleverna att utveckla sin egen förståelse.

– Samtliga resultat och slutsatser i min avhandling pekar på att visuell kommunikation bör ges större fokus i både kemilärarutbildningen och i fortbildningsprogram för kemilärare. Då kan lärare få verktyg som underlättar för elever att lära sig kemi.

Även om Emelie Patrons resultat rör främst lärares praktik i naturvetenskapliga ämnen är resultaten viktiga för elevers lärande i stort.

– Just kemi upplevs av många som ett svårt ämne, och en anledning till detta är att många kemiska processer inte kan observeras med blotta ögat. Därför är visuella representationer nödvändiga i kemiundervisningen och min forskning visar att de behöver användas på ett så optimala sätt som möjligt. Men mina resultat kan appliceras på flera andra ämnen där vissa delar av undervisningen upplevs som svåra att ta till sig.

På vilket sätt är resultaten viktiga för dig, som forskare?

– Förutom att jag har lärt mig otroligt mycket i min roll som forskare så insåg jag att jag själv inte reflekterade i så stor utsträckning över de visuella representationer jag använder i min egen undervisning. Resultaten av min forskning har varit en ögonöppnare för mig som lärare. Jag är övertygad om att min forskning har bidragit till att jag blivit en bättre lärare. Dessutom har jag haft stor nytta av min forskning när jag har undervisat blivande lärare, säger Emelie Patron.

Mer information