Bild på hav.

Mer metangas väntas stiga upp ur havsbottnarna när haven värms upp av klimatförändringar

Det visar en ny studie som genomförts av Marcelo Ketzer, professor vid institutionen för biologi och miljö vid Linnéuniversitetet, tillsammans med en grupp forskare vid Stockholms universitet, ledd av Christian Stranne.

Illustration av metannutsläpp ur havsbotten
Metangas väntas stiga upp genom havsbotten när haven blir varmare. Illustration: Christian Stranne.

När metan frigörs ur havsbottnar fångas merparten av den potenta växthusgasen upp av mikrober i havsbottens sediment. Den nya studien har undersökt hur dessa mikroorganismers funktion kan komma att påverkas när ökade mängder metan frigörs i takt med att haven blir varmare och metanhydrat (ett isliknande ämne som innehåller metan) smälter. Beräkningarna visar att mikroberna kan få svårt att hinna anpassa sig om mängden metan ökar drastiskt, vilket i sin tur kan accelerera havsförsurning och eventuellt jordens uppvärmning.

Det är forskare vid Stockholms universitet som har tagit fram den nya beräkningsmodellen och Marcelo Ketzer har bidragit med tolkning av resultaten, vilka presenterats i tidskriften Communications Earth & Environment.

Läs mer:

Artikeln ”Anaerobic oxidation has a minor effect on mitigating seafloor methane emissions from gas hydrate dissociation” i Communications Earth & Environment.

Nyhet på Stockholms Universitets hemsida: ”Frigjort metan kan passera förbi naturens skyddande filter”.