Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierade behov

Ny bok – Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierade behov

Alla elever är unika och kan i någon fas behöva extra anpassningar eller särskilt stöd. Det som fungerar för en elev behöver dock inte fungera för en annan. Boken bygger på kunskap om läs- och skrivutveckling, om vad som kan orsaka hinder och vad som kan stödja fortsatt utveckling.

Hur kan den tidiga läs- och skrivundervisningen utformas för att stödja och stimulera alla elevers läsande och skrivande? Vad kan vi göra när läs- och skrivutvecklingen inte går som vi önskar för alla elever? Hur kan lärare anpassa sin undervisning för att möta elevers varierade språkliga behov? Denna bok ger olika perspektiv på vad språkliga utmaningar kan innebära; hur de kan upptäckas, och vad lärare kan göra för att anpassa undervisningen så att den inkluderar alla elever.

I bokens kapitel diskuteras bland annat flerspråkiga elevers skrivande på svenska, liksom bedömning och kartläggning av den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Vidare lyfts hur läs- och skrivsvårigheter i kombination med neuropsykiatriska svårigheter, språkstörning, intellektuell funktionsnedsättning och dyslexi kan inverka på och synas i elevers läsande och skrivande samt vilka konsekvenser det kan få för undervisningen.   

Boken kan användas inom grundlärarutbildningarna mot skolans tidiga år, speciallärarutbildningen med inriktning språk-, läs och skrivutveckling och logopedutbildningen. Boken är även utformad för att kunna användas för fortbildning av redan verksamma lärare.

Mer information och kontakt

Bokens redaktörer är Diana von Börtzell-Szuch och Sari Vuorenpää, båda på specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Forskare från Linnéuniversitet har bidragit med följande kapitel:

  • 7. Assisterande teknik i den tidiga läs- och skrivundervisningen – Idor Svensson.
  • 8. Multimodalt textskapande som verktyg för att utveckla elevers skrivande – Kristina Danielsson & Ebba Elvander (Stockholms universitet).
  • 9. Dyslexi och den tidiga språk-, läs- och skrivundervisningen – Linda Fälth.

Boken ges ut av Gleerups förlag och finns tillgänglig från den 8 augusti 2022.
Mer information om boken och möjlighet att provläsa:
Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierade behov