Skolans värld möter samhällskriser

Ny bok – Skolans värld möter samhällskriser

Klimatförändringar, pandemier och skolskjutningar är alla exempel på samhällskriser som aktualiserar frågan om hur skolans personal arbetar i krissituationer. Vilken beredskap har skolan att hantera samhällskriser? Vilka kompetenser behöver skolans personal? Vad innebär det att vara en krisaktör?

Författare till boken är Linnéuniversitetets forskare Magnus Persson. Med tanke på situationen i Ukraina och morden på lärarna i Malmö är bokens innehåll kanske mer aktuellt än vad som kunde anas när boken började skrivas.

I boken beskrivs olika typer av samhällskriser, deras faser och orsaker. Författarna argumenterar för att krishantering bör ses som en aspekt av den professionella lärarkunskapen och läsaren får ta de del av konkreta strategier och förhållningssätt som är en del av skolans krishantering. Barnperspektivet lyfts fram, liksom situationen i svensk skola och vilka förutsättningar som här finns för ett fungerande krishanteringsarbete, inte minst när det gäller förebyggande insatser.

Skolans värld möter samhällskriser riktar sig till skolpersonal som behöver kunskap om krishantering i skolan. Boken innehåller forskningsnära diskussioner om hur en kris på olika sätt påverkar skolan, dess personal och eleverna. Den presenterar praktiska övningar för reflektion som kan användas som underlag i utbildning av blivande och verksamma lärare, men också av rektorer och annan skolpersonal.

Mer information

Författaren Magnus Persson är filosofie doktor och universitetslektor i sociologi vid Institutionen för samhällsstudier vid Linnéuniversitetet. Hans forskningsintressen kretsar runt sociologiska aspekter på högre utbildning och profession i allmänhet, men har ett särskilt fokus på lärarutbildningen och lärares professionella och sociala arbetsförhållanden.

Medförfattare till boken är Aida Alvinius, docent Försvarshögskolan och Frida Linehagen, kapten och doktorand Försvarshögskolan.

Boken ges ut av förlaget Studentlitteratur AB.
Mer information om boken och möjlighet att provläsa:
Skolans värld möter samhällskriser