Achim Grelle högt upp i en mast.

Ny forskning undersöker om hyggesfritt skogsbruk binder mer kol

Kan hyggesfritt skogsbruk föra oss närmare klimatmålen? Det kommer Achim Grelle, professor i skogshushållning med inriktning mot skogens klimatnytta vid Linnéuniversitetet, att kunna undersöka under fyra år framåt. Formas har beviljat forskningsmedel inom nya former för skogsskötsel och 6,2 miljoner kronor går till projektet ”CONFLICT – Kan hyggesfritt skogsbruk öka kolinbindningen i skogsekosystem?”

Brukad skog tar upp mycket koldioxid från atmosfären, samtidigt som den levererar förnyelsebart material som kan ersätta fossila ämnen. Men efter avverkning släpper kalhyggen ut koldioxid i många år, innan nettoupptaget av koldioxid börjar om i den återväxande skogen. Inom forskarvärlden och skogsbranschen diskuteras det nu flitigt huruvida hyggesfritt skogsbruk kan vara ett gynnsamt alternativ genom att undvika hyggesfaser med utsläpp som följd.

– Om man kan nå tillfredsställande tillväxt och virkesproduktion genom hyggesfritt skogsbruk så skulle det faktiskt kunna leda till ökad kolinlagring på lång sikt, inte minst i skogsmarken, säger Achim Grelle.

Hålla koll på koldioxiden

Bilden visar en mast som likar den uppsättningen som forskarna kommer att ha i projektet.

Inom projektet kommer man att mäta koldioxidflöden mellan en hyggesfri skog och atmosfären genom att placera avancerad mätutrustning ovanför trädkronorna på en 36 m hög mast som sätts upp i skogen. Sensorerna ”följer skogens andetag” genom att kontinuerligt mäta luftens rörelser och dess innehåll av koldioxid, 10 gånger per sekund, året runt. På det sättet kan forskarna bestämma mängderna av koldioxid som rör sig in och ut ifrån skogen. Genom att samtidigt observera vädret och markförhållanden kommer man även att kunna avslöja vad som styr koldioxidflödena. Kolbalansen ska sedan jämföras med det genomsnittliga kolupptaget av skogar i trakthyggesbruk (även kallat kalhyggesbruk) under en omloppstid.

– För att klara klimatmålen måste vi minska utsläpp och öka upptag av koldioxid säger Achim Grelle. Här har skogsbruket en stor potential att bidra om nya former av skogsskötsel kan öka nettoinbindningen av kol.

Hyggesfritt skogsbruk kan även gynna biodiversiteten

 Idag vet man inte mycket om kontinuitetsskogsbrukets klimatnytta, eftersom inga mätningar har kunnat göras i befintliga bestånd som ofta är för små för sådana experiment. Forskarnas data kommer att förbättra faktaunderlaget för den pågående diskussionen. Man tror också att biodiversiteten kan gynnas av hyggesfritt skogsbruk med flerskiktade bestånd.

Ni har fått 6,2 miljoner kronor i forskningsmedel från Formas. Hur känns det?

– Redan 1995 när jag mätte de första utsläppen av koldioxid från ett hygge i Uppland började jag drömma om ett forskningsprojekt i en hyggesfri skog, säger Achim Grelle. Det känns jättebra att det äntligen blir verklighet nu!

Mer info

Se även professor Achim Grelle och professor Johan Bergh medverka i två seminarium på SVT Forum.

Skogens roll för klimatet - del 1

Skogens roll för klimatet - del 2