Pojke lyssnar på ipad på golvet i ett bibliotek

Ny modell för att förebygga lässvårigheter föreslås för lågstadiet

Undervisningsmodellen Response to Intervention kan göra att färre elever riskerar att få lässvårigheter, men den är inte tillräcklig för alla barn. I en ny doktorsavhandling föreslår Camilla Nilvius därför en utbyggnad av modellen. Dels ökad användning av assisterande teknik som läsplattor, dels regelbundna lärarträffar för att analysera, planera, genomföra och utvärdera elevernas utveckling.

Modellen Response to Intervention (RtI) har sitt ursprung i USA. Den syftar till att förebygga skolsvårigheter vad gäller till exempel läsning genom tidig upptäckt och insatser. Insatserna ges i tre lager, där lager 1 utgörs av evidensbaserad (vetenskapligt förankrad) undervisning för alla elever i den ordinarie verksamheten.

– De som inte utvecklar tillräckliga kunskaper får extra insatser under en period, som undervisning i mindre grupper, vilket motsvarar lager 2. Lager 3 innebär än mer intensiva och individuella insatser, ofta som en period av en till en-undervisning, berättar Camilla Nilvius, som nyligen doktorerat i pedagogik vid Linnéuniversitetet.

Elevernas utveckling monitoreras (följs) fortlöpande med tester, så att lärarna kan se hur de utvecklas av den undervisning och de insatser som ges. Elevens resultat blir ett kvitto på hur undervisningen fungerat.

Första vetenskapliga prövningen i Sverige

I sin avhandling har Camilla undersökt hur RtI-modellen fungerar bland elever på några lågstadier i södra Sverige. Det är första gången som RtI-modellen har prövats vetenskapligt i svenska skolor.

Hon fann att RtI fungerade väl som en specialdidaktisk modell för de allra flesta. Dock fanns det elever som trots insatserna i lager 1–3 inte nådde upp till rimliga nivåer av ordavkodning och läsförståelse. Därför föreslår hon i avhandlingen att modellen kompletteras med ett fjärde lager, med ökad användning av assisterande teknik för att eleverna självständigt ska kunna ta del av textinnehåll.

– Detta gäller dock bara ett fåtal elever med mycket omfattande lässvårigheter. Till exempel kan det innebära att de använder läsplattor för att träna sig i att lyssna sig till textinnehåll. Det är viktigt att eleverna kan det inför mellanstadiet, när de måste ”läsa/lyssna för att lära”.

Struktur för samarbete

För att ytterligare öka utsikterna att modellen blir till hjälp för elever med lässvårigheter, har Camilla även undersökt möjligheten att föra samman Response to Intervention med Lesson Study, som är en modell för professionsutveckling.

– Det är en undervisningscykel med fyra faser som genomförs av ett team av lärare: studera, planera, genomföra och reflektera. Genom att föra samman RtI med Lesson Study får man en struktur för samarbete mellan lärare och speciallärare, med återkommande lärarträffar.

Viktigt att tillämpa modellen rätt

Camilla vet att det finns enstaka skolor i Sverige som provat att implementera Response to Intervention på eget initiativ de senaste åren. Hon hoppas nu att hennes forskning ska sprida kunskap om RtI-modellen och hjälpa skolor att införa och tillämpa den på rätt sätt.

– Det är viktigt att de som använder RtI i praktiken har kunskap om vad evidensbaserad undervisning är. Likaså att de förstår hur monitorering och intensifierade insatser bör genomföras och av vem. Kompetens hos de som tillämpar modellen är och förblir centralt!

Mer information

Den modell Camilla Nilvius föreslår i sin avhandling, med ett fjärde lager.
Den modell Camilla Nilvius föreslår i sin avhandling, med ett fjärde lager.