Modell av bostadskvarter

Samarbetsprojektet Crossways Växjö ska få stadsdel att bli en av Sveriges första energigemenskaper

Energimyndigheten har beviljat drygt en miljon kronor till ett samarbetsprojekt som ska resultera i ett förnybart energisystem. Involverade partners från akademin, kommun och näringslivet ska tillsammans undersöka hur bostadskvarteret Crossways Växjö i Bäckaslöv kan producera mer förnybar primärenergi än vad det förbrukar, samtidigt som behovet av effekt från elnätet minimeras. Projektet är ett led i att skapa en hållbar stadsdel.

Linnéuniversitetet, Skanska, Växjö Energi, Siemens och Combitech arbetar gemensamt med idéer för framtidens energilösningar inom ramen för projektet Crossways Växjö, som nu beviljats medel av Energimyndigheten.

Syftet med projektet är att genomföra en förstudie som ska undersöka hur stadsdelar på bästa sätt kan möta de energi- och klimatutmaningar som ligger framför oss. I arbetet utreds hur en energi- och effektlösning kan skapas på kvartersnivå med avseende på el, värme och kyla. Vidare hur man tillsammans kan skapa en energigemenskap.

- Att göra ett helt kvarter till ett “plusenergikvarter” är en tuff målsättning. Det kommer krävas innovativa lösningar och modern teknik för att säkerställa en lokal överproduktion av energi. Därutöver vill vi balansera kvarterets energisystem så långt som möjligt, så att behovet av tillförd effekt från elnätet kan minimeras. I ett energisystem med alltmer väderberoende kommer effekt snarare än energi vara den knappa resursen. Här kommer förhoppningsvis Crossways Växjö kunna visa på hur en lokal energilösning kan ha stor betydelse för det större energisystemet, vilket är ett viktigt steg mot en långsiktigt hållbar utveckling, säger Karin Jarl Månsson, affärsutvecklingschef på Siemens Smart Infrastructure i Norden.

Genom ett flertal samarbeten i tidigt skede ser vi potential i att hitta synergieffekter och dela våra risker och möjligheter. Med hjälp av ett smart energisystem kan vi möta energi- och klimatutmaningar och dessutom skapa bättre driftnetto för de byggnader som vi utvecklar. På så sätt kan vi skapa stor nytta för klimatet men också för framtida fastighetsägare i Crossways Växjö, säger Emma Hulth, projektutvecklare på Skanska Sverige och projektledare för Crossways Växjö.

Ett digitalt ekosystem
Projektet ska undersöka hur en energilösning för lokal energiproduktion och lagring balanserar energiförbrukningen och jämnar ut toppar. Projektet vill också bidra med värdefull kunskap kring energigemenskaper på kvarters- och stadsdelsnivå med avseende på klimatnytta, ekonomiska värden och juridiska hinder och möjligheter.

– Vi hoppas bidra till framtidens förnybara energisystem genom att möta de problem som uppstår när en stor andel intermittent förnybar energi tillförs. Vi vill undersöka hur byggnader tillsammans kan utgöra en del av lösningen genom att styra och utjämna effektbehov, lagra energi samt fördela överskott mellan olika byggnader, säger Åse Togerö, grön utvecklingschef på Skanska Sverige.  

– Tillsammans ska vi undersöka möjligheten att digitalt koppla ihop energilösningen med Växjö stads plattform och innovera kring ett digitalt ekosystem med säker datahantering. Det kommer vara värdefullt för att se hur energi och data kan skapa mervärde till olika aktörer i ekosystemet, säger Senadin Alisic, instridoktorand vid Linnéuniversitetet och strategisk rådgivare på Combitech.

Övergripande mål för projektet: 

  1. Minimering respektive optimering av den tillförda effekten från el, fjärrvärme och fjärrkylan.
  2. Positiv CO2-balans för kvarterets energisystem.
  3. Hög egenanvändning där kvarterets energiproduktion används inom området.
  4. Överproduktion av förnybar energi som genererar mer energi än kvarteret förbrukar.
  5. Nya värden och affärsmodeller till de olika aktörerna inom energiekosystemet.
  6. Dela slutresultat för att öka kunskapen nationellt.

Totalt satsas drygt 1,8 miljoner kronor. Utöver anslaget från Energimyndigheten samfinansieras resterande belopp av deltagande samarbetspartners. Projektet genomförs via olika arbetspaket och beräknas var klart i juni 2023.

Mer information


Senadin Alisic, doktorand, 073-437 44 41, senadin.alisic@lnu.se