Sofia Backåberg, Maria Hedlin och Tora Hammar

Tre forskare beviljas medel från Forte

Tre forskare från Linnéuniversitetet får sammanlagt nästan 15 miljoner kronor i anslag från Fortes årliga utlysning av projektbidrag för ökad kunskap inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd.

Totalt avsätter Forte omkring 300 miljoner kronor för åren 2023–2025 och följande tre forskningsprojekt erhåller medel enligt följande:

  • Sofia Backåberg - 4 969 000 kronor (samt nyttogörandebidrag om 527 000 kronor)
    Säker i varje steg 2.0 – att återerövra fysisk funktionsförmåga och självständighet bland äldre personer i primärvården genom en peer-to-peer intervention
  • Maria Hedlin -  4 234 000 kronor
    Sexuella trakasserier från patienter och omsorgstagare: Hur kan gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram ge kunskap och förebygga?
  • Tora Hammar -  4 986 000 kronor
    Prediktion av läkemedelsrelaterade problem och risker – ett nytt läkemedelsepidemiologiskt tillvägagångssätt baserat på real-world data, beslutsstödsalgoritmer och maskininlärning