en ny bro och en pir över vatten i solnedgång

Nytt internationellt forskningsnätverk om äldres villkor på en digitaliserad arbetsmarknad

Befolkningen blir allt äldre, pensionsåldern höjs och en ökad digitalisering innebär både möjligheter och problem. Ett nytt nätverk med Mendel University i Tjeckien och Linnéuniversitetet som huvudmän ska lyfta frågor om äldres situation på en allt mer föränderlig arbetsmarknad.

Nätverkets forskningsfrågor berör två stora internationella trender, berättar Clary Krekula, professor på institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.

– Dels en ökande andel och antal äldre i befolkningen, vilket har medfört politiska åtgärder över hela världen för att höja pensionsåldern. Dels den snabba och genomgripande digitaliseringen av samhälle och arbetsliv. Det är av stort politiskt och socialt intresse att få ökad kunskap om samspelet mellan dessa megatrender.

Komplext och mångfasetterat samspel

Samspelet är komplext och mångfasetterat. Det finns inga entydiga svar på hur digitaliseringen av arbetslivet påverkar äldres möjligheter att fortsätta arbeta i högre ålder.

– Å ena sidan antas digitaliseringen bidra till att göra manuella, tunga jobb fysiskt lättare. Det skulle kunna öka möjligheten att arbeta längre. Å andra sidan bidrar digitaliseringen till teknikstress, vilket kan ge motsatta konsekvenser. Samtidigt finns ålderistiska föreställningar om äldres begränsade digitala kompetenser och det påverkar både deras välbefinnande och deras vilja att stanna kvar i arbetslivet, säger Clary Krekula.

Nätverket heter Work inequalities in later life redefined by digitalization (”ojämlikhet i arbete senare i livet omdefinieras av digitalisering”). Det är ett fyraårigt så kallat Cost Action-nätverk och startar i november i år. Cost står för European Cooperation in Science and Technology och är en finansiär av forskningsnätverk som främjar samarbeten både inom och utanför Europa.

Täta möten och arrangemang

Nätverket kommer att innehålla fem arbetsgrupper:

• Digitalisering och sociala ojämlikheter
• Digitalisering och ålderskultur i organisationer
• Digitalisering och hälsa för äldre arbetstagare
• Digitalisering och politik
• Digitalisering och media

Under de fyra åren kommer man att ha täta möten i nätverket. Nätverket ska även arrangera fyra internationella kurser, så kallade training schools, varav en är tänkt att äga rum vid Linnéuniversitetet.

– Utöver det kan forskare från Linnéuniversitetet ansöka om forskarvistelser vid andra lärosäten i nätverket och tvärtom. Det kan också bli aktuellt med nationella eller internationella möten med olika intressenter för diskussion om vilka policyförändringar som är nödvändiga för att främja äldres villkor.

Clary Krekula ser framför sig hur nätverket kommer att bidra till etableringen av ett starkt internationellt forskningsfält inom temat.

– Vi räknar med att ett omfattande antal publikationer kommer att samproduceras av deltagare i nätverket, liksom att frågorna kommer att resultera i nya forskningsprojekt. Särskilt viktigt är att ge yngre forskare möjlighet att etablera en forskningskarriär inom området. 

Mer information

  • För mer information om nätverket och dess kommande aktiviteter, se Cost.eu/actions/CA21107 och nätverkets Memorandum of understanding (pdf-fil)
  • Ansökan är samskriven av dr Martina Rasticova, Mendel University, Brno, Tjeckien, och Clary Krekula, professor på institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet.
  • Alla intresserade kan aktivera sig i nätverket genom att gå med i någon av de fem arbetsgrupperna.