Människor som håller varandras händer.

Aktuell konferens med fokus på sexualitet och migration

Intimitet och sexualitet är centrala krafter inom migrationen som strukturerar migrationsvägar, rörelse, mottagande och vidarebosättning. Intimitet och sexualitet ligger också allt tydligare till grund för diskussioner kring identitet och tillhörighet. Dessa teman utforskas på en tvärvetenskaplig konferens på Linnéuniversitetet i Växjö den 7–9 december.

Konferensen består av åtta paneler där forskare utforskar teman såsom sexuell hälsa och tillgång till vård, HBTQIA migranters erfarenheter, utbildning i och bortom skolor, komplexiteten kring ”heder” och mycket mer.

- Vi ville ha en tvärvetenskaplig dialog kring sambanden mellan sexualitet och migration, säger Åsa Trulsson, lektor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet. Därför bestämde vi oss för att inte ha parallella paneler utan ge alla en chans att lyssna och prata med alla. Varje panel introduceras också av en ledande forskare inom området för att ge en djupare diskussion och översikt kring temat.

Huvudtalaren för konferensen är Christian Groes, Roskilde Universitet, vars arbete kritiskt granskar skärningspunkten mellan migration och transnationella intimiteter, materialitet och kärlek, makt och affekt.

- Detta kommer att hjälpa oss att problematisera förenklingar och stigmatiserande stereotyper kring intimitet och migration, berättar Anna Baral, postdoktor vid institutionen för kulturvetenskaper.


Skapar kunskap tillsammans

Ytterligare en tematik på konferensen är en diskussion om möjligheten att samproducera kunskap kring migration och intimitet genom att forskare och forskningsdeltagare samverkar. Under konferensen kommer filmen Travel av Nicola Mai, Leicester University, att visas. Mai kommer att introducera och diskutera filmen, vilken skapades 2015 tillsammans med åtta nigerianska kvinnor som är involverade i sex mot ersättning i Frankrike. Att skapa kunskap tillsammans följs upp i en panel om deltagande metoder samt en interaktiv workshop.


Utbyte mellan forskare och yrkesverksamma

Konferensen ger också en möjlighet till utbyte mellan forskning och praktik. Genom att bjuda in yrkesverksamma som arbetar med skärningspunkterna mellan migration, sexuell hälsa och genusrelationer vill konferensen öppna upp för dialog mellan forskarna och de yrkesverksamma.

- Vi hoppas att konferensen kommer att skapa samarbeten i framtiden som kan göra att avståndet mellan akademi och praktik blir mindre, säger Anna Baral. Frågan är viktig och relevant, och vi behöver inte bara veta mer kring olika typer av tematik utan också föreställa oss vägar framåt, som titeln på konferensen föreslår, för att förstå sexualitet och intimitet som centrala för upplevelser av migration.

För anmälan och mer information om konferensen: Lnu.se/sexualityandmigration