Porträttbild av Lisbet Andersson som har skrivit en doktorsavhandling om hur operationsmiljön kan göras tryggare för barn

Små förändringar i vården kan öka tryggheten för barn som ska opereras

Låt barnet hålla andningsmasken och själv bestämma vilket finger syremätaren ska sitta på. Lisbet Anderssons avhandling i vårdvetenskap ger svar på hur små insatser kan förbättra barnens upplevelse av operationsmiljön, utan att riskera patientsäkerheten.

Varje år opereras omkring 100 000 barn i Sverige. För många av dem är det en situation förknippad med oro och en känsla av maktlöshet. Operationssalen är en obekant och okänd miljö som barnen sällan har varit i kontakt med tidigare. Den innehåller mycket teknisk utrustning som är svår att förstå. Vid anestesi ska barnet lägga sig i den okända miljön, omgiven av personal som de inte har träffat tidigare.

Lisbet Andersson är anestesisjuksköterska sedan över 20 år och har varit ansvarig för barnsektionen vid Centrallasarettet i Växjö. Hon har nyligen disputerat med en avhandling som undersöker samspelet mellan barn, föräldrar och vårdpersonal i samband med anestesi. Syftet är att hitta metoder för en tryggare operationsmiljö. Avhandlingen kombinerar videoobservationer, enkätstudier och djupintervjuer för att förstå situationen för alla inblandade.

– Min avhandling har resulterat i handfasta råd som är lätta att applicera och som varje operationsavdelning kan ta till sig. Den visar att små förändringar kan göra stor skillnad för barn och föräldrar, utan att utmana patientsäkerheten, säger Lisbet Andersson.

Kort tid för att skapa trygg situation

Det tar omkring åtta minuter från det att barnet kommer in i operationssalen till det är nedsövt, visar Lisbet Anderssons observationer. På den tiden informerar sjukvårdspersonalen om operationen och kopplar upp den tekniska utrustningen. Det går fort, ofta arbetar flera sjuksköterskor parallellt med varandra.

Vårdpersonalens uppdrag är tudelat, betonar hon. Utöver det medicinska uppdraget ska de skapa en trygg situation där barn och föräldrar känner tillit och förtroende. Lisbets studie visar att vårdpersonalen generellt sett är positiva till föräldrars närvaro, men de kan bli bättre på att göra barn och föräldrar delaktiga.

– Det jag har sett är att personalen i låg utsträckning gör barn och föräldrar delaktiga i rummet. De frågar ofta inte barnet om deras upplevelse, om det har tidigare erfarenhet eller vad de undrar över. I stället blir personalen utbildare och informatörer.

Flera sätt att göra barn mer delaktiga

Lösningen är att involvera barn och föräldrar i vad som syns och sker i operationssalen. Små enkla förändringar i samspelet mellan vårdpersonal och barn kan ha stor betydelse för att skapa trygghet.

– I stället för att barnet ligger ner på britsen och kommer i underläge så kan man låta det sitta upp. Då kommer barnet i samma höjd som personalen. När barn ska sövas så håller man en andningsmask framför munnen med syrgas. Den masken kan barnen hålla själva med stöttning av personalen. Barnen kan också vara delaktiga i att få vara med och bestämma vilken sida som klämman som man sätter på fingret för att mäta syrehalten ska sitta på.

Sådana förändringar ger barnet en viss makt över situationen, vilket har stor betydelse för hur den upplevs. Dessutom går de att införa på ett patientsäkert vis, menar Lisbet Andersson.

– Det behöver inte finnas någon motsättning mellan delaktighet och patientsäkerhet. Om personalen är flexibel så kan barn och förälder göras mycket mer delaktiga, utan att det går ut över det medicinska eller patientsäkerheten.

Viktigt med lagom mängd information

När vårdperrsonal involverar barn är det viktigt att komma ihåg att för mycket information kan öka barnets rädsla, poängterar Lisbet Andersson.

– Nyckeln är att göra barn delaktiga och att som personal våga ställa frågor till barnet: ”Hur mycket vill du veta?”, ”Hur mycket vet du sedan tidigare om det här rummet som du ska sova i?” På så sätt tar barnet makten att vara med och bestämma hur mycket det vill veta. Det blir ett sätt att ge individualiserad vård, säger Lisbet Andersson.

Fyra råd till barn och föräldrar inför operation

Lisbet Andersson, doktor i vårdvetenskap, ger råd:

  • Besök sjukhuset i förväg. Vissa operationsavdelningar erbjuder preoperativa besök på avdelningen. Det tycker jag att man som förälder ska gå på med sitt barn. Vid ett sådant besök får man bekanta sig med operationssalen hur det fungerar, utan att barnet ska sövas just då. Då blir det en mer bekant miljö när man kommer tillbaka för operationen.
  • Ta del av information. Narkoswebben.se är ett exempel på en hemsida som förklarar hur en operation går till. Många sjukhus skickar också ut information som riktar sig till barn som ska sövas. Läs informationen tillsammans med barnet.
  • Var känslomässigt öppen. Många barn får ont i magen eller har svårt att gå till skolan inför att de ska sövas. Då är det viktigt att som förälder vara mottaglig för barnets känslor. Ställ frågor om vad barnet är orolig för.
  • Ta med ett föremål som skapar trygghet. Det kan vara ett gosedjur, en filt, eller något som barnet brukar ha när det ska sova. Föremålet blir en bekant sak att ha med sig in i en obekant situation.