akvarell med silhuetter av träd och ett par på en bänk

Specialpedagogik ett viktigt verktyg i fritidshemmens verksamhet

Det är viktigt att elever i fritidshem upplever sina kompetenser som tillgångar och på så sätt blir socialt inkluderade i kamratgemenskaper. En väg till detta kan vara att skolan organiseras för att ge förutsättningar för lärare i fritidshem och grundskola och specialpedagoger att samverka, menar Birgitta Lundbäck i en ny avhandling från Linnéuniversitetet.

Specialpedagogik handlar i mångt och mycket om att anpassa undervisning för barn och vuxna i behov av särskilt stöd. Att det är viktigt med specialpedagogik även i fritidshemmens verksamhet är något Birgitta Lundbäck lyfter i sin avhandling.

– Jag vill visa hur specialpedagogik kan ta sig uttryck i, vara en resurs i och ett komplement till fritidshemmets verksamhet.

Hennes resultat pekar på att lärare i fritidshem beskriver elevers behov av att utmana sina kunskaper genom att prova nya saker. Samtidigt placerar lärare problem hos elever, snarare än att se hur fritidshemmets verksamhet och lärares handlingar kan stimulera elevens deltagande i verksamheten. Det i sin tur kan leda till social exkludering från kamratgemenskapen.

– Specialpedagogik kan ses som en resurs genom att fritidshemmets verksamhet utgår från elevens perspektiv, där elever kan uppleva sin kompetens som en tillgång och på så sätt bli socialt inkluderade i kamratgemenskaper. Det kan innebära att lärare samverkar mellan avdelningar i fritidshem och med lärare i grundskolan samt med specialpedagoger.

Specialpedagogik kan även handla om att hitta ”verktyg” som anpassas till fritidshemmets verksamhet, samt att utveckla nya sätt att undervisa på i fritidshem.

– Mina resultatet pekar också på att alla lärare inom fritidshem och skola behöver värderas lika och deras unika kompetenser tas till vara.

Birgitta Lundbäck menar att forskningen hon genomfört kan tillämpas praktiskt i fritidshemmen.

– Det kan handla om att lärarna identifierar och kartlägger elevers behov av stöd, i synnerhet de elever som riskerar att exkluderas, när de planerar fritidshemmets aktiviteter och miljöer för lärande. Att det alltid finns en variation av planerade aktiviteter där alla elever kan känna sig inkluderade.

– Sedan behöver skolan organiseras för att ge förutsättningar för lärare i fritidshem och grundskola att samverka, så att fritidshemmets socialt orienterade pedagogik inkluderas i den kunskapsorienterade och tvärtom. Slutligen är det viktigt att värdegrunden diskuteras i skolan och bryts ner i överblickbara mål som inkluderar alla lärare och elever i fritidshem och skola, säger Birgitta Lundbäck.

- -

Avhandlingen: Specialpedagogik i Fritidshemmet: Från samlat forskningsläge till pedagogisk praktik.