Student läser bok i gräset

Spetsforskningscenter inom postkoloniala studier får förlängd finansiering

Linnéuniversitetets spetsforskningscentrum Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies får förlängd finansiering med totalt 14,4 miljoner kronor under fyra år. Utöver detta tillkommer en finansiering från fakulteten för konst och humaniora med 28,8 miljoner kronor. Beslutet har tagits av rektor efter en extern utvärdering av centret.

Forskningen inom Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies handlar om de mänskliga konsekvenserna av kolonialism, imperialism och andra former av dominans genom världshistorien. Fokus riktas särskilt mot de som blivit fördrivna och exploaterade till följd av kolonialism. Centret bildades 2010 och består idag av ett 20-tal forskare. Nu har centret fått förlängd finansiering för ytterligare fyra år, under perioden 2023-2026.
 
– Det känns mycket bra förstås! Vi har arbetat hårt för att åtgärda de utvecklingsområden som identifierades i utvärderingen av centret. I synnerhet har vi jobbat för att förbättra de interna synergierna och möjligheterna till tvärvetenskapliga samarbeten inom gruppen. Det har redan börjat bära frukt i form av nya forskningsprojekt och publikationer, säger Stefan Amirell, föreståndare.

Fyra forskningsområden och ny forskarutbildning

Under de kommande fyra åren kommer centret att prioritera fyra forskningsområden, som studeras utifrån postkoloniala och interdisciplinära perspektiv:

  • klimat och miljö
  • kulturmöten
  • minnen av och berättelser om kolonialismen
  • migration och tillhörighet 

Dessutom kommer centret att vara engagerat i det nya forskarutbildningsprogrammet i global humaniora som välkomnar fem nya doktorander i september.

Varför är det viktigt med forskning inom postkoloniala studier?

– Alla de utmaningar som världen står inför i dag, till exempel klimat och miljö, energiförsörjning, migration, kulturmöten, internationell fred och säkerhet eller brottslighet har djupa historiska rötter. Det går inte att förstå eller hantera dessa utmaningar utan att man förstår deras kopplingar till imperialism och kolonialism, både historiskt och i samtiden.

– Dessutom har de senaste årens kontroverser om exempelvis rasism, historiska monument, urfolksrättigheter och samlingar av mänskliga kvarlevor och kulturella artefakter på museer visat hur levande och problematisk den koloniala historien fortfarande är. En viktig uppgift för forskarna vid Concurrences är att visa på de skillnader som finns i förståelsen av den koloniala historien som människor med olika bakgrund och ursprung har, säger Stefan Amirell.

Om Linnaeus University Centres

Linnaeus University Centres (Lnuc) utgör Linnéuniversitetets främsta forskningsmiljöer. Forskningen som bedrivs inom dessa fem center ska hålla högsta kvalitet samt ha en nationell och internationell lyskraft. Centren finansieras genom fakulteterna samt särskilt avsatta medel från universitetsstyrelsen, som rektor beslutar om.