Smart industri

Storsatsning från KK-stiftelsen till kompetensutveckling inom Smart Industri

KK-stiftelsen beviljar 21,5 miljoner kronor till kompetensutveckling av yrkesverksamma inom området Smart Industri. Kurserna kommer att tas fram i samproduktion med industrin och bygga helt på deras faktiska kompetensbehov. Tillsammans med universitetets och företagens insatser omfattar satsningen 29,5 miljoner kronor.

– Vi är självklart mycket glada för stödet från KK-stiftelsen och det starka intresset från näringslivet, säger Martin Kroon, projektledare för Smart Industri. Satsningen är betydelsefull för näringslivets långsiktiga kompetensförsörjning och utveckling och ger oss möjlighet att bemöta det växande behovet av löpande kompetensutveckling från näringslivet.

För att kunna möta näringslivets behov av kompetensutveckling inom Smart Industri krävs en kombination av olika kunskaper och kompetenser. Smart Industry Group (SIG) är en tvärvetenskaplig forskargrupp med expertis från datavetenskap och maskinteknik och som tillsammans kommer att arbeta med utveckling och genomförande av kurser. Genom dialog har fem fokusområden inom Smart industri identifierats där kurser kommer att utvecklas:

  • Material- och strukturkarakterisering
  • Modellering och simulering
  • Produktion och produktionsstyrning
  • Smart underhåll
  • Data management

– Utöver dessa områden kommer vi att ha en särskilt spår med kurser för ledare och chefer, säger Martin Kroon. Den digitala transformationen och digitaliseringen av industrin kräver att chefer och ledare får en ökad kunskap om olika teknikområden för att på bästa sätt kunna leda förändringen. Dessa områden hänger samman och utgör olika aspekter av Industri 4.0 och Smart industri.

Näringslivets engagemang avgörande

Kursutbudet bygger på företagens faktiska behov därför är det viktigt med stort engagemang från företagens sida, redan under ansökan fick vi stort stöd från företag och kluster/nätverk. Vi behöver löpande få inspel kring behov av kompetens och arbeta nära företagen när nya kurserna utvecklas. De behov som vi ser idag kommer med största sannolikhet att se annorlunda ut om fyra år och nya tematiska områden kan tillkomma under resans gång. Kurserna ska ge både direkt och långsiktig nytta för företagen och de kunskaper som tillägnas skall vara lätt att omvandla till verktyg i det dagliga arbetet. Upplägget för kurserna kommer vara anpassat för att enkelt kunna kombineras med ordinarie arbete.

– Vi kommer inom Smart Industri att arbeta agilt och nära industrin för att på bästa sätt möta de faktiska behov som finns och som kommer att utkristallisera sig längs vägen. Till varje tematiskt område kommer vi knyta företag med intressen för området och välkomnar alla som vill att arbeta tillsammans med oss att höra av sig, säger Diana Unander, koordinator i projektet med fokus på näringslivssamverkan.

Höstens kursutbud

Under hösten erbjuds fyra kurser som tagits fram i nära samverkan med industrin. Kurserna startar under oktober och är fortfarande öppna för anmälan.

Under hösten kommer även utvecklingsarbetet för nya kurser att påbörjas. Företagens tid för utveckling och genomförande är deras investering, i övrigt är kurserna kostnadsfria. Aktuella kurser kommer löpande att uppdateras på följande sida: Kompetensutveckling inom smart industri, digitalisering och IT